Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Έρευνα » Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας & Επιτροπή Έρευνας

Σκοποί της Επιτροπής Δεοντολογίας Έρευνας

Σκοποί της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας:

Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας επιβάλλει την ανάγκη συμμόρφωσης της έρευνας με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, από το διεθνές δίκαιο και τους αναγνωρισμένους κανόνες βιοηθικής και δεοντολογίας. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕρ) οφείλει να ελέγχει αν τα ερευνητικά προγράμματα, παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ώστε να μην θίγονται συνταγματικά κατοχυρωμένα αγαθά όπως η ανθρώπινη αξία, το δικαίωμα στην υγεία, η ελευθερία και ανεξαρτησία της έρευνας, η ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, η πνευματική ιδιοκτησία και το περιβάλλον. 

Ο παρών Κανονισμός της ΕΗΔΕρ ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος που οφείλουν να τον τηρούν κατά την επιτέλεση του ερευνητικού έργου.

Με βάση τα ανωτέρω σκοπός της ΕΗΔΕρ είναι:

  • Η διασφάλιση ότι τα ερευνητικά πρωτόκολλα που διεξάγονται στο Τμήμα Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ διενεργούνται σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, εξασφαλίζοντας την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα, όπως αυτά περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η συμβουλευτική παρέμβαση ως προς τα προαναφερθέντα σε ερευνητικά πρωτόκολλα που αφορούν έρευνα σε ανθρώπους, υλικό του αρχείου, βιολογικά και ιστολογικά δείγματα και που υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ΕHΔΕρ.
  • Η ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., των φοιτητών/τριών, των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, των υποψηφίων διδακτόρων, των επιστημονικών συνεργατών και των συνεργαζόμενων ερευνητών/τριών στους κανόνες που αφορούν την έρευνα σε ανθρώπους και κάθε υλικό προερχόμενο από αυτούς.

Η ΕΗΔΕρ του Τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ ακολουθεί τις αρχές της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Ιδρύματος καθώς και συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του Ν. 4521/2018 καθώς και των άρθρων 277 έως 282 του Ν. 4957/2022. 

Έρευνα σε ανθρώπους

Δείτε την Διακήρυξη του Ελσίνκι μετάφρασμένη στα ελληνικά Συστάσεις για τη διεξαγωγή της κλινικής έρευνας σε ανθρώπους, από το πρωτότυπο στην Αγγλική Γλώσσα όπως εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της World Medical Association (Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects)