Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Έρευνα » Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας & Επιτροπή Έρευνας » Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμο Υλικό

Έντυπο υλικό

Απαραίτητα έγγραφα προς την Επιτροπή Έρευνας και Δεοντολογίας για κάθε έρευνα στην οποία εμπλέκονται άνθρωποι, άμεσα ή έμμεσα (ιατρικοί φάκελοι, αρχειοθετημένα βιολογικά δείγματα, ακτινογραφίες κλπ).
Στην επιτροπή κατατίθενται η αίτηση, το πρωτόκολλο και το δελτίο συγκατάθεσης σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα, καθώς και τυχόν απαιτούμενα συνοδευτικά  έγγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

Αίτηση για έγκριση του ερευνητικού προγράμματος

Αίτηση Παροχής δεδομένων από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενών

  • Έντυπο 4 
    (Συμπληρώνεται για την εξαγωγή και χορήγηση δεδομένων)

Πρωτόκολλο ερευνητικού προγράμματος.

Δελτίο συγκατάθεσης συμμετέχοντα στο ερευνητικό πρόγραμμα*.

Κλινική έρευνα με ιατροτεχνολογικά προϊόντα


* Δεν υποβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά συλλογή δεδομένων με τη χρήση αρχειοθετημένου υλικού.
β. Ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά συλλογή δεδομένων με τη χρήση ερωτηματολογίου.
γ. Ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά αποκλειστικά ανάλυση βιολογικού υλικού (αίμα, ορό, σίαλο, οδοντική πλάκα κλπ.) που προϋπάρχει.