Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Η Σχολή » Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος

Μονάδα Ιατροδικαστικής του Στόματος

Υπεύθυνη: Μητσέα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραμματέας: Χρ. Γ. Δημοπούλου
Επικοινωνία: Τηλ: 210-746-1179, E-mail: sdimop[at]dent.uoa[dot]gr

Η Μονάδα έχει ως αποστολή: 

  • τη συλλογή, εξέταση και αξιολόγηση οδοντογναθικών πειστηρίων σε περιπτώσεις ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος
  • την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
  • την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείτε συγκεκριμένη συνδρομή που εμπίπτει στο αντικείμενο της Μονάδας
  • τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά κέντρα και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής

Πιο συγκεκριμένα σε κλινικό επίπεδο η μονάδα αναλαμβάνει την:

  • τη συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σε ότι αφορά την ταυτοποίηση άγνωστης ταυτότητας πτωμάτων ή πτωματικού υλικού.
  • τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Διεθνή Αστυνομία (Interpol) και όποια άλλη αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής,(Πυροσβεστικό Σώμα,Λιμενικό Σώμα, Πρεσβείες) μπορεί να εμπλέκεται με την ταυτοποίηση άγνωστης ταυτότητας πτωμάτων ή πτωματικού υλικού.
  • τη συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, την Ελληνική Αστυνομία, την Διεθνή Αστυνομία (Interpol) ή όποια άλλη αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα, Πρεσβείες) μπορεί να εμπλέκεται, για την αξιολόγηση οδοντογναθικών πειστηρίων σε περιπτώσεις ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.
  • τη συνεργασία με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία για την αξιολόγηση οδοντογναθικών πειστηρίων σε περιπτώσεις ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.
  • τη συνεργασία με Εισαγγελικές αρχές, την Υπηρεσία Ασύλου και άλλους αρμόδιους φορείς σε περιπτώσεις που πρέπει να γίνει εκτίμηση της ηλικίας σε ζώντα άτομα που δεν φέρουν τα απαραίτητα νόμιμά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ηλικία τους.

Διοικητική οργάνωση της Μονάδας

Στην Μονάδα ορίζεται υπεύθυνος μέλος ΔΕΠ της Κλινικής της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόματος, που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο υπεύθυνος μαζί με στον Διευθυντή της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόματος συντονίζουν το κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο της Μονάδας.

Προσωπικό της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Στόματος

Υποχρεώσεις μελών ΔΕΠ, επιστημονικών συνεργατών και μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Ιατροδικαστικής του Στόματος.

Η Μονάδα στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ της  Κλινικής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας  που το γνωστικό τους αντικείμενο και η διδακτική και κλινική τους εμπειρία εμπίπτει στις λειτουργικές ανάγκες της Μονάδας, οι οποίοι συνεπικουρούνται από επιστημονικούς συνεργάτες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Όσα μέλη ΔΕΠ, επιστημονικοί συνεργάτες και μεταπτυχιακοί φοιτητές ασχολούνται με τις δραστηριότητες του τμήματος Ιατροδικαστικής του Στόματος, θα πρέπει να είναι στην διάθεση του τμήματος, όποτε η Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος λάβει εγγράφως αίτημα του αρμόδιου Ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών ή του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών για εξέταση του Στοματογναθικού συστήματος και την λήψη Οδοντογράμματος πτωμάτων ή πτωματικών υπολειμμάτων, άγνωστης ταυτότητας, ακόμη και ημέρες αργίας για το Πανεπιστήμιο (Σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων, διακοπές Πάσχα, καλοκαιρινές διακοπές).

Δραστηριότητες

Η συμβολή της Μονάδας Ιατροδικαστικής του Στόματος, της Κλινικής Διαγνωστικής και Ακτινολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αεροπορικό Ατύχημα στο Γραμματικό Αττικής 14/8/05