Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) » Κοντακιώτης Ευάγγελος

Κοντακιώτης Ευάγγελος

Καθηγητής Ενδοδοντίας


Τηλ: 210-746-1269
Email: ekontak[at]dent.uoa[dot]gr

Διεύθυνση Γραφείου:
Θηβών 2, Γουδί, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα

Short CV in English English Version

Σπουδές - Τίτλοι

 • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1979
 • Διδακτορικό δίπλωμα 1989 Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μετεκπαίδευση στο ACTA Amsterdam 1996-1997

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

 • Άμισθος συνεργάτης του Εργαστηρίου Ενδοδοντίας Οδοντιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών1981-1995
 • Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων επισκεπτών -ερευνητών στο ACTA Amsterdam 1996-1997
 • Επίκουρος Καθηγητής Ενδοδοντίας 2000
 • Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 2004
 • Αναπληρωτής Καθηγητής 2009
 • Υπεύθυνος της Κλινικής του μεταπτυχιακού προγράμματος Ενδοδοντίας Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2005 έως και σήμερα.
 • Καθηγητής 2017

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών Συμμετοχή σε επιτροπές για διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων
 • Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
 • Συμμετοχή σε επιτροπές εκπόνησης διπλωματικών και διδακτορικών διπλωμάτων
 • Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά μαθήματα Επιστημονικών εταιρειών
 • Κριτής επιστημονικών εργασιών σε Ελληνικά και Διεθνή Οδοντιατρικά περιοδικά

Διοικητικό και Κοινωνικό έργο

 • Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Οδοντιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών από το 2002 έως και σήμερα
 • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών.2002-2003
 • Μέλος της Επιστημονικής επιτροπής του ΟΣΑ 2002-2005
 • Μέλος της τριμελούς επιτροπής κατάθεσης πρωτοκόλλου, με τίτλο «Οδοντιατρική κάλυψη Ολυμπιακών αγώνων 2004», προς όλους τους αρμόδιους φορείς. Εθελοντής Οδοντίατρος στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 2004.
 • Ιδρυτικό μέλος και μέλος της διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοστοματικών Εφαρμογών Μικροσκοπίου από το 2007

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

 • GEORGOPOULOU Μ., KONTAKIOTIS Ε., NAKOU Μ.: Ιn vitro evaluation of the effectiveness of calcium hydroxide and paramonoclorophenol οn anaerobic bacteria from the root canal. Endod. Dent. Traumatol., 9: 249-53, 1993.
 • GEORGOPOULOU M., KONTAKIOTIS E., NAKOU M.: Evaluation of the antimicrobial effectiveness of citric acid and sodium hypochlorite on the anaerobic flora of the infected root canal. Int., Endodontic J., 27: 139-143, 1994.
 • KONTAKIOTIS Ε.,GEORGOPOULOU Μ., NAKOU Μ.: Ιn vitro study of the indirect action of calcium hydroxide in the anaerobic flora of the root canal. lnt. Endod. J., 28: 285-289, 1995.
 • KONTAKIOTIS Ε.: Α novel rubber dam system for the simultaneous isolation of tooth and jaw tissues. Quintensense Int., 26: 1-6, 1995.
 • ΚΟΝΤΑΚΙOΤIΣ ΕG., WU Μ.-Κ., WESSELINK ΡR.: Effect of sealer thickness οη long term sealing ability: a 2-year follow up study. Int. Endod. J., 30: 307- 312, 1997.
 • ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., WU Μ.-Κ., WESSELINK Ρ.: Effect of calcium hydroxide dressing οn seal of permanent root filling. End. Dent. Traumatol., 13: 281-284, 1997.
 • WU Μ,-Κ., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.,WESSEL1NK Ρ.: Decoloration of 1% methylene blue solution in contact with dental filling materials. J. Dentistry, 26: 585- 589, 1998.
 • WU Μ.-Κ., PEHL1VAN Υ., ΚΟΝΤΑΚIΟΤIS Ε., WESSEL1NK Ρ.: Microleakage along cemented posts in root canals. J. Prosthetic. Dent., 79: 264-269, 1998.
 • WU Μ.-Κ., KONTAKIOTIS Ε., WESSELINK Ρ.: Long-term seal provided by some root-end filling materials. J. Endodontics, 24: 557-560, 1998.
 • KONTAKIOTIS Ε., GEORGOPOULOU Μ., MORFIS Α.: Dye penetration in dry and water filled gaps along root fillings. Int. Endodontic J., 34, 133-136, 2001.
 • KONTAKIOTIS E, GEORGOPOULOU M, FARMAKIS ET. Required hydrostatic pressure for fluid transportation along standardized gaps in Guttapercha. Journal of Dental Research 82: B36-B36 0187 Sp. Iss. B JUN 2003. ( Εργασία από την ερευνητική μονογραφία)
 • KONTAKIOTIS E, FARMAKIS ET, GEORGOPOULOU M. Influnce of input pressure and time-interval recordings on the resulting microleakage of transport fluid model in Endodontics. Journal of Dental Research 82: B36-B36 0188 Sp. Iss. B JUN 2003. ( Εργασία από την ερευνητική μονογραφία)
 • KONTAKIOTIS EG. LAGOUDAKOS T., GEORGOPOULOU M.: The influence of root-end resection and root-end cavity preparation on microleakage of root filled teeth in vitro. Int. Endod. J., 37 (6): 403-407, 2004.
 • GEORGOPOULOU M.K., SPANAKI-VOREADI P.A., PANTAZIS N., KONTAKIOTIS E.G.: Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in Greek population. Int. Endodontic J. 38: 105-11, 2005.
 • LOIZIDES A, ELIOPOULOS D, KONTAKIOTIS E. A comparison of root canal transportation between Profile system and hand Flexofiles in simulated root canals. Quintesense Int J. 2006; 37:369-374
 • FARMAKIS ET, KOZYRAKIS K, KONTAKIOTIS EG: Effect of the Diode Laser on the sealing ability of some retrograde filling materials.. J. Oral Laser Applications 6: No 3 181-186 2006.
 • KONTAKIOTIS EG, CHANIOTIS A, GEORGOPOULOU M.: In vitro evaluation of coronal leakage following three obturation techniques. Quintessence Int. 38: (7) 41-47, 2007
 • KONTAKIOTIS EG, TZANETAKIS GN, LOIZIDES AL.: A comparative study of contact angles of four different root canal sealers. J Endod 2007;33:299-302.
 • TZANETAKIS GN, LAGOUDAKOS TA, KONTAKIOTIS EG: Endodontic treatment of a mandibular second premolar with four canals using operating microscope. J Endod 2007;33:318-21.
 • KONTAKIOTIS EG, TZANETAKIS GN, LOIZIDES AL.: A l2-month longitudinal leakage in vitro study on a new silicon-based root canal filling material (Gutta-flow). Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Jun;103(6):854-9.
 • KONTAKIOTIS EG, TZANETAKIS GN. : Four canals in the mesial root of a mandibular first molar. A case report under the operating microscope. Aust. Endod. J. 33: 84-88, 2007
 • KONTAKIOTIS EG: Operating microscope: A unique tool in Endodontics. (Editorial PPAD) Vol 8 No 1, 8-10.
 • . TZANETAKIS G.N., KONTAKIOTIS E.G., MAURIKOU D., MARZELOU M.: Prevalence and management of instrument fracture in postgraduate endodontic program at Dental School of Athens: A five year retrospective clinical study. J Endod 2008;34:675–678
 • KONTAKIOTIS E.G., TSATSOULIS J.N., PAPANAKOU S.I., TZANETAKIS G.N.: The effect of 2% chlorexidine gel mixed with calcium hydroxide as an intracanal medication on sealing ability of permanent root canal filling. A 6-month follow up. J Endod 2008;34:866–870
 • CHANIOTIS AI, TZANETAKIS GN, KONTAKIOTIS E.G., TOSIOS KI. Combined endodontic and surgical management of a mandibular lateral insicor with a rare type of dens invaginatus. J Endod 2008;34:1255-60.
 • TZANETAKIS GN, KAKAVETSOS VD, KONTAKIOTIS E.G.,Detection of Through-and-Through Fluid Movement along Root Canal Fillings Obturated with Three Different Obturation Techniques and Root Canal Sealers. Smear Layer Influence. Part I.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 • ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.: Διαχρονικές αλλαγές του pH πάστας υδροξειδίου του ασβεστίου σε ριζικούς σωλήνες in vivo. Σύγχρονος Οδοντίατρος, 13: 308-312, 1993.
 • ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., ΤΣΑΤΣΑΣ Β.: ΜΤΑ: Ένα νέο υλικό ανάστροφης έμφραξης στην Ενδοδοντία. Οδοντ. Πρόοδος, 52: 1-5, 1998.
 • ΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΎ Μ., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., ΜΟΡΦΗΣ Α.: Ιn vitro μελέτη της εμφρακτικής ικανότητας πέντε φυραμάτων ριζικών σωλήνων. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 54: 50-55, 2000.
 • ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ Θ., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.: Τα Laser στην κάλυψη του πολφού. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 56: 48-57, 2002.
 • ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Μ.: Ενδοδοντικοί άξονες και μικροδιείσδυση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 57: 203-211, 2003.
 • ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ Κ., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε., ΤΣΑΤΣΑΣ Β.: Συστήματα και μέθοδοι αφαίρεσης ενδοδοντικών αξόνων. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 57: 350-361, 2003.
 • ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ Θ.Α., ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.Ν., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.Γ.: Σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισμού της ακρορριζικής στένωσης. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2004, 58: 401 - 419.
 • ΦΑΡΜΑΚΗΣ Π. Ε-Τ, ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Γ.Ε. Αντιμικροβιακή δράση βιοϋλικών Μέρος 1ο . Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2005, 59: 356-371.
 • ΦΑΡΜΑΚΗΣ Π. Ε-Τ, ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Γ.Ε. Αντιμικροβιακή δράση βιοϋλικών Μέρος 2ο . Οδοντοστοματολογική Πρόοδος, 2006, 60 : 137- 144.
 • ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.Ν., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.Γ.: H σημασία της μεγέθυνσης στην Κλινική Ενδοδοντολογία. Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά 2006, 50 (3): 167 - 181.
 • ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.Ν., ΛΟΙΖΙΔΗΣ A.Λ., ΚΑΚΑΒΕΤΣΟΣ Β.Δ. Κ, ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.Γ.: Συντηρητική ενδοδοντική αντιμετώπιση δοντιών με θραυσμένα ενδοδοντικά εργαλεία. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 2006, 60: 197 - 210.
 • ΠΑΛΑΜΙΔΑΚΗΣ Φ.Δ., ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.Ν., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.Γ.: Η κλινική σημασία της ύπαρξης ισθμών στη συντηρητική ενδοδοντική θεραπεία και στη χειρουργική ολοκλήρωση ενδοδοντικών περιστατικών. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 62 (2) 205-224, 2008.
 • ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Ι.Ν., ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Γ.Ν., ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ Ε.Γ.: Ρωγμές σκληρών οδοντικών ιστών. Διάγνωση και αντιμετώπιση. Οδοντοστοματολογική Πρόοδος 62(1) 80-94, 2008 Συγγραφή
 • Μονογραφία Τίτλος «Ερευνητική μεθοδολογία της μικροδιείσδυσης» 2003
 • Συσυγγραφή του βιβλίου, Κλινική Ενδοδοντολογία Ε.Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ - Β. Γρ. ΤΣΑΤΣΑΣ 2004

Πεδία παρόντος ερευνητικού ενδιαφέροντος

 • Μελέτες μικροδιείσδυσης
 • Μελέτη μηχανοκινούμενων ενδοδοντικών εργαλείων
 • Κλινικές μελέτες
 • Εφαρμογές του οπτικού μικροσκοπίου στην Ενδοδοντολογία
 • Βιολογικές ιδιότητες του ΜΤΑ.

Αναζήτηση Δημοσιεύσεων σε εξωτερικές βιβλιογραφικές βάσεις

Scopus

PubMed

Google Scholar