Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με το νόμο 3685/2008

ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015)


Έντυπο Ερευνητικού πρωτοκόλλου Διδακτορικής Διατριβής
Λήψη αρχείου
 Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf

 

 Υποψήφιοι     

Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν όσοι είναι:

 1. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων σχολών, μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. εφόσον είναι πτυχιούχος:
  • Ιατρικής και Οδοντιατρικής και βρίσκεται στο 3ο έτος της ειδικότητας ή έχει περατώσει την ειδικότητα της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
  • Οδοντιατρικής και κάτοχος ειδικότητας Ορθοδοντικής.

Στην περίπτωση αυτή, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων, που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ στα πλαίσια του ΠΜΣ (Ν.3685/2008, άρθ. 9, παρ.3γ).

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις από 1η Σεπτεμβρίου έως 30η Μαϊου κάθε έτους και τις αξιολογεί δύο φορές ετησίως, με καταληκτικές ημερομηνίες την 15η Ιανουαρίου και 15η Ιουνίου.

Αίτηση - Δικαιολογητικά

 Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν:

 1. έντυπο αίτησης με συμπληρωμένα όλα τα πεδία, όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία, οι τίτλοι σπουδών, ένα σύντομο ερευνητικό πρωτόκολλο του ερευνητικού αντικειμένου της ΔΔ και τρία μέλη ΔΕΠ με τα οποία έχει έρθει σε επαφή ο υποψήφιος και συναινούν να τον επιβλέπουν και να τον καθοδηγούν 
 2. τίτλους σπουδών (αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο ΜΔΕ και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ αν ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών)
 3. βιογραφικό σημείωμα,
 4. τρείς (3) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που γνωρίζουν καλά τον υποψήφιο
 5. 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

 Η αξιολόγηση των αιτήσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνεται από Επιτροπή, την οποία ορίζει η ΣΕ από τα μέλη της και στην οποία συμμετέχει οπωσδήποτε ο συντονιστής Διδακτορικού Διπλώματος και αξιολογεί τις αιτήσεις κατά το μήνα Φεβρουάριο και Ιούλιο και μετά από προσωπική συνέντευξη με καθέναν από τους υποψηφίους, εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει ποιούς θα κάνει δεκτούς για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.        

Χρονική διάρκεια απόκτησης διδακτορικού διπλώματος

Χρονική διάρκεια περίπτωσης 1 (Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισότιμες σχολές, κάτοχοι ΜΔΕ)

Η ελάχιστη χρovική διάρκεια για τηv απόκτηση Διδακτoρικoύ Διπλώματoς είναι τα τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από τηv ημερoμηvία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (απόφαση ΓΣΕΣ) σύμφωνα με το Ν.3685/2008, άρθ.9, παρ.3β και η μέγιστη τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος στη Γραμματεία του Τμήματος για ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Χρονική διάρκεια περίπτωσης 2 (εξαιρετικές περιπτώσεις μη κατόχων ΜΔΕ- Γναθοχειρουργοί & Ορθοδοντικοί)

Το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με το Ν.3685/2008, αρθ.9, παρ.3γ και μέγιστο τα οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος στη Γραμματεία του Τμήματος για ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 Διαγραφή υποψηφίου διδάκτορα.

 1. Η μη υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου για την πορεία της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 2. Η επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας του υποψηφίου διδάκτορα με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
 3. Η αδικαιολόγητη χρονική υπέρβαση εκπόνησης της διατριβής.
 4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεών του, όπως αναφέρονται στο Νόμο και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Διαδικασία Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

 1. Ο υποψήφιος διδάκτορας, αφού γίνει δεκτός για την εκπόνηση ΔΔ από τη ΓΣΕΣ θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα, με μέγιστη χρονική διάρκεια τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία αποδοχής του, να υποβάλει στη Γραμματεία αίτηση ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, με την οποία θα προτείνει τον Επιβλέποντα και τα Μέλη της Επιτροπής του. Στην αίτηση θα υπογράφουν και τα 3 προτεινόμενα μέλη ότι αποδέχονται την πρόταση του υποψηφίου.
  Το προτεινόμενο για Επιβλέποντας μέλος θα πρέπει να ανήκει στο οικείο Τμήμα και να βρίσκεται στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Τα άλλα δυο (2) μέλη μπορούν να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος, του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας Καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ, μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ, ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού που να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει πέντε (5) το πολύ ΥΔ. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο ΥΔ ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διατριβή του (Ν. 3685/2008, άρ.9, παρ. 2).
 2. Η ΓΣΕΣ ορίζει την ΤΣΕ, η οποία σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και το εξατομικευμένο πρόγραμμα του ΥΔ, εντός τριμήνου από τον ορισμό της. Το θέμα και το πρόγραμμα υποβάλλονται εγγράφως και ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος και εγκρίνονται από τη ΣΕ. Πριν την έγκριση του θέματος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ, ο υποψήφιος μετά τη υποβολή του ερευνητικού πρωτοκόλλου, παρίσταται στη ΣΕ προκειμένου να το υποστηρίξει και να του υποβληθούν τυχόν ερωτήσεις. (απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ στις 21-12-2016) Το σύνολο των δυο (2) προαναφερόμενων θα πρέπει να καλύπτει 180 ΠΜ από τις οποίες οι 100 ΠΜ αφορούν στην εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και οι 80 ΠΜ στο εξατομικευμένο πρόγραμμα.
  Η ημερομηνία ορισμού της ΤΣΕ ορίζεται ως ο χρόνος έναρξης για την απόκτηση του ΔΔ του υποψηφίου (Ν.3685/2008, άρθρο 9, παρ. 3β).
 3. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ) σε συνεργασία με τον ΥΔ υποβάλλει Έκθεση Προόδου στη ΓΣΕΣ στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της (Ν.3685/2008, άρθ.9, παρ. 3στ).
 4. Μετά τη λήξη της τριετίας ή τετραετίας και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΥΔ (συγγραφή ΔΔ και διόρθωση από την ΤΣΕ, αποδοχή από τα περιοδικά τελικού κειμένου δημοσιεύσεων, επιτυχή περάτωση μαθημάτων, συνεπικουρία, εξόφληση συνολικού ποσού διδάκτρων), η ΤΣΕ υποβάλλει αίτημα ορισμού της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής προς τη ΓΣΕΣ.
  Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της ΤΣΕ και τουλάχιστον 4 μέλη ΔΕΠ από τα οποία τα 2 του οικείου τμήματος. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, μέλη ΕΠ των ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ, ερευνητές Α,Β,Γ βαθμίδων ερευνητικών κέντρων εσωτερικού ή εξωτερικού κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο ΥΔ εκπόνησε τη διατριβή του (Ν.3685/2008, άρθ.9, παρ.4α).
 5. Υστερα από τον ορισμό της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει τη διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και κατά πόσο αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της ΔΔ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παρ. 4β). Η ημερομηνία δημόσιας υποστήριξης της ΔΔ ανακοινώνεται εγκαίρως σε όλα τα εργαστήρια και κλινικές και είναι ανοικτή προς το κοινό.
 6. Ο ΥΔ, πριν την αναγόρευση του σε διδάκτορα, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 15 τελικά τεύχη της Διδακτορικής Διατριβής του στο θυρωρείο της Σχολής, τα οποία αποστέλλονται στα Εργαστήρια και Κλινικές (ένα τεύχος ανά Εργαστήριο / Κλινική).
 7. Ο ΥΔ καταθέτει μια δήλωση στη βιβλιοθήκη του Τμήματος καθώς και τη ΔΔ και περίληψή της στα ελληνικά και στα αγγλικά προκειμένου να αναρτηθεί η εργασία ή περίληψή της στην ψηφιακή βιβλιοθήκη «ΓΚΡΙΖΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» του Πανεπιστημίου Αθηνών, (απόφαση ΓΣΕΣ 23.04.2013).
 8. Ο ΥΔ καταθέτει 2 τελικά τεύχη της Διδακτορικής Διατριβής του στη Γραμματεία της Σχολής. Το ένα αποστέλλεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και ο ΥΔ παράλληλα συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται ηλεκτρονικά στη φόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 9. Η αναγόρευση και ορκωμοσία σε Διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ, εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ανωτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες υποχρεώσεις.

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 •  Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 100 ΠΜ

Κάθε Διδακτορική Διατριβή γραμμένη στα ελληνικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και ένα αγγλικό κείμενο, τουλάχιστον 1000 λέξεων, στο οποίο να περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει. Ή αν η ΔΔ είναι γραμμένη στα αγγλικά θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα ελληνικό κείμενο τουλάχιστον 1000 λέξεων, στο οποίο να περιγράφεται το αντικείμενο της εργασίας, η μέθοδος, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που περιλαμβάνει. Αν στο πειραματικό μέρος της ΔΔ προβλέπεται η συμμετοχή ασθενών ή άλλου έμψυχου υλικού είναι απαραίτητη η έγκριση του πρωτοκόλλου από την Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας της Σχολής, αφού εγκριθεί το ερευνητικό πρωτόκολο από τη ΣΕ (βλέπε www.dent.uoa.gr).

Σε περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι διαφορετική από την ελληνική, η ΓΣΕΣ ορίζει τη γλώσσα συγγραφής μετά από αίτηση του ΥΔ (Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παρ. 4γ).

 • Μια τουλάχιστον (1) ξένη δημοσίευση σε αναγνωρισμένο διεθνές περιοδικό (μέρος της ΔΔ, στο οποίο να είναι πρώτος συγγραφέας, στη βάση δεδομένων του PubMed και με το σύστημα κριτών) 20 ΠΜ

Η κατοχύρωση των ΠΜ γίνεται με την κατάθεση της βεβαίωσης αποδοχής του τελικού κειμένου της εργασίας από το επιστημονικό περιοδικό, βεβαίωση της 3μελούς επιτροπής ότι ο ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας και η εργασία αποτελεί μέρος της ΔΔ και τη δημοσίευση ή το τελικό κείμενο. Η εργασία/ες αυτή/ές συμπεριλαμβάνονται (όχι ως τίτλοι) στο εξατομικευμένο πρόγραμμα που καταθέτει ο υποψήφιος για έγκριση.

Ο ΥΔ μπορεί να προβεί σε παραπάνω από μια δημοσιεύσεις, χωρίς ανώτατο περιορισμό.

 • Συνεπικουρία στη Διδασκαλία (σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ/ντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής) 30 ΠΜ

Η συνεπικουρία θα αφορά στην εργαστηριακή, κλινική ή άλλη εκπαιδευτική απασχόληση του ΥΔ για οκτώ (8) τουλάχιστον ώρες την εβδομάδα για τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα, υπο την ευθύνη του Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής της Οδοντιατρικής. Για να κατοχυρωθούν οι αντίστοιχες ΠΜ ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ή της Κλινικής στην οποία ο ΥΔ συνεπικουρεί το εκπαιδευτικό έργο θα πρέπει να στείλει στη Γραμματεία του Τμήματος βεβαίωση συνεπικουρίας. Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν μέρος του ερευνητικού τμήματος της διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμια Εξωτερικού ή αλλοδαποί υποψήφιοι θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

 • Μάθημα Διδακτική Μεθοδολογία 5 ΠΜ (με τη δυνατότητα της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης)
 • Μάθημα Προχωρημένη Βιοστατιστική 10 ΠΜ (με τη δυνατότητα της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης)

Τις υπόλοιπες ΠΜ ο ΥΔ μπορεί να επιλέξεινα τις συγκεντρώσει από:

 • Δημοσίευση σε ελληνικό περιοδικό αναγνωρισμένο (μέρος της ΔΔ, στο οποίο να είναι πρώτος συγγραφέας) 5 ΠΜ

 Η κατοχύρωση των ΠΜ γίνεται με την κατάθεση της βεβαίωσης αποδοχής του τελικού κειμένου της εργασίας από το επιστημονικό περιοδικό, βεβαίωση της 3μελούς επιτροπής ότι ο ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας και η εργασία αποτελεί μέρος της ΔΔ και τη δημοσίευση ή το τελικό κείμενο. Η εργασία/ες αυτή/ές συμπεριλαμβάνονται (όχι ως τίτλοι) στο εξατομικευμένο πρόγραμμα που καταθέτει ο υποψήφιος για έγκριση.

 • Συμμετοχή  με ανακοίνωση σε διεθνή συνέδρια (οι ΠΜ καταχωρούνται με κατάθεση του Προγράμματος του Συνεδρίου) 5 ΠΜ
  Η ανακοίνωση θα αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής.
 • Συμμετοχή με ανακοίνωση σε ελληνικό συνέδριο (οι ΠΜ καταχωρούνται με κατάθεση του Προγράμματος του Συνεδρίου) 2 ΠΜ
  Η ανακοίνωση θα αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής.
 • Παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση εξειδικευμένων μαθημάτων από ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο σχετικών με το αντικείμενο της ΔΔ. Προκειμένου ο ΥΔ να παρακολουθήσει τέτοιο μάθημα, η 3μελής θα υποβάλει πρόταση στη ΣΕ αναφέροντας το Τμήμα, το ΑΕΙ, τον Διδάσκοντα, την ύλη του μαθήματος. Η πρόταση θα πρέπει να φέρεται προς έγκριση στη ΣΕ τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την έναρξη του μαθήματος        (οι ΠΜ καταχωρούνται με κατάθεση βεβαίωσης του Διδάσκοντα όπου αναφέρεται η εξεταστική περίοδος, ο βαθμός, η βάση επιτυχούς περάτωσης του μαθήματος)      5 ΠΜ

Υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του εξατομικευμένου προγράμματος του ΥΔ κατά τη διάρκεια των σπουδών του μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΤΣΕ του.

Παροχές

 Οι ΥΔ δικαιούνται:

 1. Ακαδημαϊκή ταυτότητα για 3 χρόνια
 2. Υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη για την ελάχιστη χρονική διάρκεια
 3. Φοιτητικά δάνεια
 4. Αναστολή φοίτησης έως ένα (1) έτος για σοβαρούς λόγους με αιτιολογημένη απόφαση της ΓΣΕΣ, ύστερα από αίτημα του ΥΔ,

 σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, άρθρο 9, παρ. α και γ και άρθ.6, παρ1δ.

Δίδακτρα

Οι ΥΔ καταβάλουν δίδακτρα το ποσό που έχει οριστεί από τη ΓΣΕΣ κατά την αποδοχή τους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το ποσό καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις. Μετά τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής η πρώτη δόση, μετά την πάροδο τριών (3) εξαμήνων η δεύτερη και μετά την πάροδο τεσσάρων (4) εξαμήνων η τρίτη.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της ALPHA BANK στον αριθμό λογαριασμού 802002001000227 και ο ΥΔ προσκομίζει το καταθετήριο  στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να παραλάβει εξοφλητική απόδειξη.

 Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και δεν καλύπτεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, αποφασίζει η ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.