Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Νέα - Ειδήσεις

Νέα - Ειδήσεις

30.09.2022

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23 θα γίνονται δεκτές από 01-11-2022 έως 15-11-2022.


Για την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Να τις στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/katataktiries/
  • Να τις στείλουν με ταχυδρομική αποστολή (με ταχυμεταφορά και όχι με συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής, Γραφείο Α3, Νέο Κτίριο, Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημέρα της λήξης της προθεσμίας.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα για τους δύο ανωτέρω τρόπους αποστολής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Θηβών 2, Γουδή, Γραφείο Α3, Νέο Κτίριο) κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται (δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022.
  3. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση μέσω του ιστότοπου www.gov.gr η οποία θα αναγράφει το εξής κείμενο: ….Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που δηλώνω και επισυνάπτω είναι αληθή και ακριβή.