Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015)
Εσωτερικός Κανονισμός Προγράμματος Α΄ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Λήψη σε μορφή pdf Λήψη του Οδηγού Σπουδών σε αρχείο μορφής .pdf


  Η Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 1994 έχει οργανωμένο και θεσμοθετημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β7/83, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 260 της 12ης Απριλίου 1994). Από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί τέσσερις επιπλέον υπουργικές αποφάσεις οι οποίες τροποποίησαν την αρχική απόφαση. Οι αποφάσεις αυτές είναι η Β7/476 (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 989 της 12ης Σεπτεμβρίου 1998), η 107060/Β7 μαζί με την 92449/Β7 (ΦΕΚ, Αρ.Φύλλου 1506 της 3ης Δεκεμβρίου 2002), η 28105/Β7 (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 355, της 18ης Μαρτίου 2005) και η 53990/Β7 (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 772, της 28ης Ιουνίου 2006), όπως και ο Νόμος 3685/2008.

Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οδοντιατρική είναι η κατάρτιση κυρίως πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οδοντιατρικής Επιστήμης, στην αναζήτηση και κατάκτηση νέων επιστημονικών δεδομένων στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης καθώς επίσης η παροχή υψηλού επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης στην αντιμετώπιση ειδικών κλινικών περιστατικών.
Το ΠΜΣ στην Οδοντιατρική χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης και Διδακτορικά Διπλώματα. Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης χορηγούνται σε 2 κατευθύνσεις.

Η πρώτη κατεύθυνση χορηγεί Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις βασικές επιστήμες και στα επιστημονικά πεδία που ανήκουν στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής και έχουν ως κύριο σκοπό την πρωτογενή επιστημονική ανάπτυξη, την επιστημονική έρευνα και την σε βάθος μελέτη του αντίστοιχου πεδίου.

Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στις κλινικές ειδικεύσεις της Οδοντιατρικής και έχει ως κύριο σκοπό την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων με ισχυρό υπόβαθρο βασικών βιολογικών επιστημονικών γνώσεων, με προληπτική κατεύθυνση και με έφεση για συνεχή ενημέρωση και βελτίωση.

Η απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) περιλαμβάνει την μελέτη και τις σπουδές που οδηγούν στην εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής και στην απόκτηση του ΔΔ στις τέσσερις (4) βασικές Οδοντιατρικές επιστήμες, της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, της Βιολογίας Στόματος, των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών και της Παθοβιολογίας Στόματος.

Για οποιοδήποτε θέμα, που αφορά τόσο την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης όσο και Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο δεν καλύπτεται από τον εσωτερικό κανονισμό, αποφασίζει η ΓΣΕΣ κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.