Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Αιτήσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

 1.  Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, με αναγνώριση αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 2. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ, συναφών με την Οδοντιατρική γνωστικών αντικειμένων, για τα ΠΜΣ της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας Στόματος και Οδοντιατρικών Βιοϋλικών.
 3. Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 114, Τεύχος Α).
 4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. της Οδοντιατρικής, που βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών τους (δηλ. στο 4ο ή 6ο εξάμηνο σπουδών). Η αίτηση αυτών θα υπόκειται σε κρίση από το πρόγραμμα ειδίκευσης υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους έως την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

Δικαιολογητικά αίτησης υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή:

Υποχρεωτικά

 1. Αίτηση του υποψήφιου, όπου αναγράφονται, κατά σειρά προτίμησης, δύο, κατά μέγιστο μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης.
 2. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο).
 3. Αναλυτική βαθμολογία (αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής πρέπει να είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο).
 4. Ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Για αλλοδαπούς υποψηφίους είναι απαιραίτητο το πιστοποιητικό ελληνομάθειας και η ισοτιμία του πτυχίου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Προαιρετικά

 1. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 2. Πιστοποιητικά από τυχόν μεταπτυχιακή ή ερευνητική δραστηριότητα, όπως ανακοινώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
 3. Τυχόν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από άλλο πρόγραμμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του.

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τον Ν. 3685/ 2008 άρθρο 4 παρ. 1α τα οποία είναι:

 1. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου. Σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ ο βαθμός πρέπει να είναι «Λίαν Καλώς». Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος με βαθμό πτυχίου «Καλώς» όταν η μετά τη λήψη του πτυχίου δραστηριότητα του υποψηφίου κριθεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητική από την Επιτροπή Επιλογής.
 2. Οι βαθμοί σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να γίνει δεκτός ο υποψήφιος.
 3. Η επίδοση σε προπτυχιακή διπλωματική εργασία, αν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
 4. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Συμπληρωματικά κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τη ΓΣΕΣ του Τμήματος, κοινά για όλες τις ειδικεύσεις:

 1. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας για όλους τους υποψηφίους και η γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, η οποία ελέγχεται από τα υποβαλλόμενα εγκεκριμένα από δημόσιο φορέα πιστοποιητικά και από εξετάσεις που επικεντρώνονται σε οδοντιατρικά θέματα και οδοντιατρική ορολογία.
 2. Συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή αξιολόγησης της Ειδίκευσης.

 Η επιλογή γίνεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ, που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 2, αρθ.4 του Ν.3685/2008.

Η Γραμματεία αναρτά τον πίνακα επιτυχόντων στην ιστοσελίδα της Σχολής και ανακοινώνει την προθεσμία εγγραφής τους.
Σε περίπτωση μη εγγραφής επιλεγέντος υποψηφίου, τη θέση καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών.

Επιπλέον συμπληρωματικά κριτήρια ανά Ειδίκευση σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος:

1.    Ορθοδοντική

 • Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής

2.    Παιδοδοντιατρική

 • Γραπτές εξετάσεις στο περιεχόμενο του μαθήματος «Παιδοδοντιατρική Ι & ΙΙ»
 • Εργαστηριακές εξετάσεις (παρασκευή κοιλοτήτων σε πλαστικά νεογιλά δόντια και παρασκευή πλαστικού νεογιλού δοντιού για τοποθέτηση ανοξείδωτης στεφάνης)
 • Κλινική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών 

3.    Οδοντική Χειρουργική

 • Κλινικές δεξιότητες
 • Διδακτική δράση στην Οδοντική Χειρουργική

4.    Ενδοδοντία

 • Αξιολόγηση των θεωρητικών γνώσεων του υποψηφίου που ελέγχονται με γραπτή εξέταση στα θέματα της Ενδοδοντίας
 • Αξιολόγηση των κλινικών δεξιοτήτων του υποψηφίου με τη διαδικασία της πρακτικής εξέτασης σε ένα πολύρριζο φυσικό δόντι
 • Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια άσκησης της γενικής οδοντιατρικής. Στους άρρενες υποψηφίους υπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής τους θητείας εφόσον είχαν την ειδικότητα του οπλίτη οδοντιάτρου.

5.    Προσθετική

 • Γραπτές εξετάσεις στην Ακίνητη, στην Κινητή, στα Υλικά, στα Αγγλικά
 • Προφορικές εξετάσεις στην Ακίνητη, στην Κινητή, στα Υλικά
 • Πρακτικές εξετάσεις στην Ακίνητη και στην Κινητή

6.    Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος

 • Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Διαγνωστικής και Ακτινολογίας του Στόματος

 7.    Στοματολογία

 • Γραπτές εξετάσεις στο αντικείμενο της Στοματολογίας  

8.    Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

 • Γραπτές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή θεωρητική κατάρτιση στα παρακάτω θέματα: Ανατομική σπλαγχνικού κρανίου. Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενή. Ο ασθενής με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό στο Οδοντιατρείο. Ο χειρουργικός ασθενής με συστηματικές νόσους και καταστάσεις που απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. Αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών προβλημάτων στο οδοντιατρείο και βασική υποστήριξη της ζωής. Αποστείρωση, απολύμανση, αντισηψία. Βασικές αρχές χειρουργικής τεχνικής. Τοπική αναισθησία. Απλή και χειρουργική εξαγωγή δοντιών. Χειρουργική αφαίρεση εγκλείστων δοντιών. Ακρορριζεκτομή. Αποκάλυψη εγκλείστων δοντιών με ορθοδοντικούς λόγους. Επανεμφύτευση- μεταμόσχευση δοντιών. Προπροσθετική χειρουργική. Βασική εμφυτευματολογία. Ταξινόμηση και χειρουργική θεραπεία κύστεων των γνάθων. Απόστημα οδοντικής αιτιολογίας, ανατομικοί χώροι επέκτασής του. Ογκολογία στόματος