Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Ειδίκευσεις » Περιοδοντολογία

Περιοδοντολογία (180 ΠΜ)

Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί σε πτυχιούχους οδοντιάτρους η θεωρητική γνώση και η κλινική εμπειρία για την αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντικά προβλήματα οποιασδήποτε μορφής καθώς και ασθενών στους οποίους απαιτείται η εφαρμογή οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.

Στόχοι. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι ικανοί να:

 1. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές των περιοδοντικών νοσημάτων.
 2. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν τα περιοδοντικά νοσήματα σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν και από γενικά νοσήματα.
 3. Διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα τα οποία συνδέονται άμεσα και έμμεσα με το στοματογναθιαίο σύστημα, τη σύγκλειση και την Κ.Γ.Δ.
 4. Καταστούν ικανοί να συνεργαστούν με ειδικούς άλλων ειδικοτήτων στην αντιμετώπιση συνδυασμένων περιπτώσεων (Επανορθωτικής οδοντιατρικής, Ορθοδοντικής, Ενδοδοντίας κλπ.).
 5. Αποκτήσουν τις θεωρητικές γνώσεις και την κλινική εμπειρία για την επιλογή, προετοιμασία, τοποθέτηση και διατήρηση οστεοενσωματούμενων προθέσεων.
 6. Καταστούν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις περιεμφυτευματικές νόσους.
 7. Αποκτήσουν την ικανότητα για διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος οργανώνοντας, και διατηρώντας σύστημα επανάκλησης – επανεξέτασης του περιοδοντικού ασθενή.
 8. Αποκτήσουν ικανότητα και εμπειρία στη μελέτη και αξιολόγηση της σχετικής με την Περιοδοντολογία βιβλιογραφίας.
 9. Αποκτήσουν γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικού  πρωτοκόλλου.
 10. Καταστούν ικανοί στη συγγραφή (σύνθεση και τεκμηρίωση) επιστημονικού δοκιμίου.
 11. Αποκτήσουν εμπειρία στη διδασκαλία της ειδικότητάς τους και στην παρουσίαση επιστημονικών θεμάτων ενώπιον ακροατηρίου.
Εξάμηνο Κωδικός Μάθημα ECTS
1ο ΓΜ 1 Βασικές Αρχές Έρευνας 2
1ο ΓΜ 3 Μοριακή Βιολογία 2
1ο ΓΜ 4 Βιολογία Στόματος Ι 2
1ο ΓΜ 6 Κλινική Στοματολογία 2
1ο ΠΕΡΙΟ 1 Βιολογία Περιοδοντίου 2
1ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 1 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 1 2
1ο ΠΕΡΙΟ 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 1 2
1ο ΠΕΡΙΟ 3 Παρουσίαση Περιστατικών 1 2
1ο ΠΕΡΙΟ 4 Ερευνητικό Σεμινάριο 1 2
1ο ΠΕΡΙΟ 5 Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 1 2
1ο ΠΕΡΙΟ 6 Κλινική Περιοδοντολογίας 1 8
1ο ΠΕΡΙΟ 7 Κλινική Εμφυτευματολογίας 1 2
    Σύνολο ECTS 1ου εξαμ 30
2ο ΓΜ 5 Βιολογία Στόματος ΙΙ 2
2ο ΓΜ 7 Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική 2
2ο ΓΜ 8 Ανατομία Κεφαλής και Τραχήλου 2
2ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 2 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 8 Περιοδόντιο - Γενικά νοσήματα 2
2ο ΠΕΡΙΟ 9 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 10 Παρουσίαση Περιστατικών 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 11 Ερευνητικό Σεμινάριο 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 12 Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 13 Κλινική Περιοδοντολογίας 2 6
2ο ΠΕΡΙΟ 14 Κλινική Εμφυτευματολογίας 2 2
2ο ΠΕΡΙΟ 15 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 4
    Σύνολο ECTS 2ου εξαμ. 30
3ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 3 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 3 2
3ο ΔΙΑΚ 2 Ακτινογραφική Διαφορική Διάγνωση- ΕΑΡΙΝΟ 2
3ο ΠΕΡΙΟ 16 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 3 2
3ο ΠΕΡΙΟ 17 Παρουσίαση Περιστατικών 3 2
3ο ΠΕΡΙΟ 18 Ερευνητικό Σεμινάριο 3 2
3ο ΠΕΡΙΟ 19 Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 3 2
3ο ΠΕΡΙΟ 20 Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 1 2
3ο ΠΕΡΙΟ 21 Κλινική Περιοδοντολογίας 3 7
3ο ΠΕΡΙΟ 22 Κλινική Εμφυτευματολογίας 3 3
3ο ΠΕΡΙΟ 23 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 6
    Σύνολο ECTS 3ου εξαμ. 30
4ο ΓΜ 2 Βιοστατιστική 2
4ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 4 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 24 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 25 Παρουσίαση Περιστατικών 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 26 Ερευνητικό Σεμινάριο 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 27 Σεμινάριο Κλινικής Περιοδοντολογίας 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 28 Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 2 2
4ο ΠΕΡΙΟ 29 Κλινική Περιοδοντολογίας 4 4
4ο ΠΕΡΙΟ 30 Κλινική Εμφυτευματολογίας 4 2
4ο ΠΕΡΙΟ 31 Έρευνα και Συγγραφή Μ.Δ.Ε. 10
    Σύνολο ECTS 4ου εξαμ. 30
5ο ΠΕΡΙΟ 32 Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 3 2
5ο ΠΕΡΙΟ 33 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 5 3
5ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 5 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 5 2
5ο ΠΕΡΙΟ 34 Παρουσίαση Περιστατικών 5 2
5ο ΟΧ 1 Οδοντική Τερηδόνα- ΕΑΡΙΝΟ 2
5ο ΠΕΡΙΟ 35 Έρευνα 1 6
5ο ΠΕΡΙΟ36 Κλινική Περιοδοντολογίας 5 8
5ο ΠΕΡΙΟ 37 Κλινική Εμφυτευματολογίας 5 5
    Σύνολο ECTS 5ου εξαμ. 30
6ο ΠΕΡΙΟ 38 Σεμινάριο Κλινικής Εμφυτευματολογίας 4 2
6ο ΠΕΡΙΟ 39 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 6 3
6ο ΠΕΡΙΟ-ΠΡΟ 6 Σεμινάριο Περιο-Προσθετικής 6 2
6ο ΠΕΡΙΟ 40 Παρουσίαση Περιστατικών 6 2
6ο ΠΕΡΙΟ 41 Έρευνα 2 8
6ο ΠΕΡΙΟ 42 Κλινική Περιοδοντολογίας 6 8
6ο ΠΕΡΙΟ 43 Κλινική Εμφυτευματολογίας 6 5
    Σύνολο ECTS 6ου εξαμ. 30
    Γενικό σύνολο ECTS 180