Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Για εισακτέους έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 » Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες εκ του Προγράμματος πιστωτικές μονάδες (ECTS) που αναφέρονται στο ΦΕΚ, ανάλογα με το ΠΜΣ το οποίο παρακολουθεί. Το πρόγραμμα οργανώνεται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Πρόκειται για ένα σύστημα περιγραφής των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ με την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) εκφράζουν το φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους αποτιμάται σε 60 ΠΜ, ανα εξάμηνο σε 30 ΠΜ και ανα τρίμηνο σε 20 ΠΜ. Αρμόδια για την αντιστοίχηση του φόρτου εργασίας ανα μάθημα είναι τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες:

Α. Γενικά Μαθήματα

  1. Βασικές αρχές έρευνας
  2. Βιοστατιστική
  3. Μοριακή Βιολογία
  4. Βιολογία Στόματος Ι
  5. Βιολογία Στόματος ΙΙ
  6. Κλινική Στοματολογία
  7. Κλινική Φαρμακολογία στην Οδοντιατρική
  8. Ανατομία Κεφαλής -Τραχήλου
  9. Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Οδοντιατρική
  10. Σύγκλειση

Από τα Γενικά Μαθήματα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των ειδικεύσεων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα «Βασικές αρχές έρευνας» και «Βιοστατιστική». Από τα υπόλοιπα Γενικά Μαθήματα η κάθε ειδίκευση καθορίζει αυτά που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμά της και τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Β. Μαθήματα Ειδίκευσης:

Τα Μαθήματα Ειδίκευσης καθορίζονται από το πρόγραμμα της κάθε ειδίκευσης και είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές της.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις ειδικεύσεις της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας Στόματος και των Οδοντιατρικών Βιοϋλικών απαιτούνται 120 ΠΜ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ στις ειδικεύσεις της Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Οδοντικής Χειρουργικής, Περιοδοντολογίας, Ενδοδοντίας, Προσθετικής, Στοματολογίας, Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, Κλινικής Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου, Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής απαιτούνται 180 ΠΜ.