Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη & Στοματική Υγεία

Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη & Στοματική Υγεία

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

 • Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» [ΦΕΚ 3213]
 • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» [ΦΕΚ 3043]

Γενικές Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής – Preventive and Community Dentistry», της «Παιδοδοντιατρικής – Paediatric Dentistry» και της «Ορθοδοντικής - Orthodontics».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής: α) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση της Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής, β) σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τις ειδικεύσεις της Παιδοδοντιατρικής και Ορθοδοντικής στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Η καταβολή του τέλους γίνεται εντός του πρώτου μηνός του κάθε εξαμήνου.  

 • Προληπτική & Κοινωνική Οδοντιατρική, 1.500€/Εξάμηνο
 • Παιδοδοντιατρική, 3.000€/Εξάμηνο
 • Ορθοδοντική, 3.000€/Εξάμηνο

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής  
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και βαθμός πτυχίου
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2 (C2), όπως ορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Οι Πτυχιούχοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ – εφόσον έχει εκδοθεί – ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017, την οποία θα προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος.   

Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων (Ε.Ε.) μία για κάθε ειδίκευση ως εξής:

Α) Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική:

  • Αργ. Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια
  • Β. Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητή
  • Σ. Γκιζάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

Β) Παιδοδοντιατρική:

 • Σ. Γκιζάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Γ. Βαδιάκας, Επίκ. Καθηγητής
 • Ανδρ. Αγουρόπουλος, Επίκ. Καθηγητής

Γ) Ορθοδοντική:

 • Δ. Χαλαζωνίτης, Καθηγητής
 • Ελ. Βασταρδή, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ι. Σηφακάκης, Επίκ. Καθηγητής

 Η Ε.Ε. αξιολογεί τους υποψηφίους για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και το ποσοστό βαρύτητας για το καθένα:

Α) Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Βαθμός πτυχίου

10%

Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

3%

Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

2%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

5%

Κλινική εμπειρία

10%

Ερευνητική δραστηριότητα

10%

Δημοσιεύσεις

10%

Συστατικές επιστολές

10%

Προφορική συνέντευξη

30%

Απόδοση στις εξετάσεις κατανόησης αγγλικού κειμένου   

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Β) Παιδοδοντιατρική:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Βαθμός πτυχίου

5%

Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

3%

Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

2%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

5%

Κλινική εμπειρία

7%

Ερευνητική δραστηριότητα

6%

Δημοσιεύσεις

10%

Συστατικές επιστολές

2%

Προφορική συνέντευξη

30%

Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ.   

30%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Γ) Ορθοδοντική:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Βαθμός πτυχίου

5%

Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

3%

Επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών

2%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

5%

Κλινική εμπειρία

2%

Ερευνητική δραστηριότητα

6%

Δημοσιεύσεις

10%

Συστατικές επιστολές

2%

Προφορική συνέντευξη

30%

Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ.   

35%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η Σ.Ε. καλεί τους ισοβαθμήσαντες σε συμπληρωματική εξέταση, γραπτή ή προφορική.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής από την Τρίτη 23.07.2019 έως  και την Παρασκευή 02.08.2019 και από την Δευτέρα 26.08.2019 έως και την Παρασκευή 06.09.2019 (Θηβών 2, Γουδή), Ισόγειο του Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-7461120 και 210-7461309 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.).
Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς (απλό) στις ανωτέρω ημερομηνίες.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των δικαιολογητικών τους ειδάλλως οι αιτήσεις θα καταστρέφονται εντός ενός (1) μηνός.