Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη & Στοματική Υγεία

Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη & Στοματική Υγεία

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

  • Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος ΦΕΚ [2438/2022]
  • Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» [ΦΕΚ 3213]
  • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» [ΦΕΚ 3043]

Αξιολόγηση Προγράμματος

Αρχείο Αξιολόγησης »

Γενικές Πληροφορίες

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 14.04.2022, αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία – Community Dentistry, Prevention and Oral Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική,δύο (2) θέσεις
  2. Παιδοδοντιατρική,πέντε (5) θέσεις
  3. Ορθοδοντική, τρείς (3) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 3213/Τ.Β΄/22.08.2019 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας και ύστερα από την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού στη 18η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 24.03.2022, και σε αναμονή της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα αναρτηθεί άμεσα μετά τη δημοσίευσή του.

Το Π.Μ.Σ. «Κοινωνική Οδοντιατρική, Πρόληψη και Στοματική Υγεία» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής – Preventive and Community Dentistry», της «Παιδοδοντιατρικής – Paediatric Dentistry » και της «Ορθοδοντικής - Orthodontics».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται ως εξής:

α) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την ειδίκευση της Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής,
β) σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τις ειδικεύσεις της Παιδοδοντιατρικής και Ορθοδοντικής

στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες »