Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παθολογία, Xειρουργική και Ακτινολογία Στόματος

Παθολογία, Χειρουργική & Ακτινολογία Στόματος

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

  • Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος - Oral Pathology, Surgery and Radiology» [ΦΕΚ 3071]
  • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος-Oral Pathology, Surgery and Radiology»[ΦΕΚ 3040]

Αξιολόγηση Προγράμματος

Αρχείο Αξιολόγησης »

Γενικές Πληροφορίες

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 14.04.2022, αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος – Oral Pathology, Surgery and Radiology» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, τέσσερις (4) θέσεις
  2. Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, τέσσερις (4) θέσεις
  3. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, τέσσερις (4) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Ίδρυσης 3071/Τ.Β΄/31.07.2019 και το ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού 3040/Τ.Β΄/26.07.2019, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας.
Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής – Dentoalveolar Surgery», της «Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Oral Medicine and Pathology – Hospital Dentistry» και της «Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος – Oral Diagnosis and Radiology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες »