Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών»

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

 • Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επανορθωτική Οδοντιατρική – Restorative Dentistry»  και μετονομασία του σε «Παθολογία  και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues». [ΦΕΚ 2433]
 • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues». [ΦΕΚ 2537]

Γενικές Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται εντός του πρώτου μηνός του κάθε εξαμήνου.    

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής  
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και βαθμός πτυχίου
 5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας  
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 7. Παρουσιάσεις σε Ελληνικά ή Διεθνή Συνέδρια αν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Οι Πτυχιούχοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ – εφόσον έχει εκδοθεί – ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017, την οποία θα προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος.   

Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.  

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων (Ε.Ε.) μία για κάθε ειδίκευση ως εξής:

Α) Ενδοδοντία:

 • Μ. Γεωργοπούλου, Καθηγήτρια
 • Ε. Κοντακιώτης, Καθηγητής
 • Π. Πανόπουλος, Καθηγητής

Β) Επανορθωτική Οδοντιατρική:

 • Αφρ. Κακάμπουρα, Καθηγήτρια
 • Ι. Τζούτζας, Καθηγητής
 • Ε. Παπάζογλου, Αναπλ. Καθηγητής

Γ) Περιοδοντολογία:

 • Ι. Βρότσος, Καθηγητής
 • Φ. Μαδιανός, Καθηγητής
 • Β. Πανής, Καθηγητής

Η Ε.Ε. αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και το ποσοστό βαρύτητας, που ορίστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. (09.07.2019) για το καθένα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Βαθμός πτυχίου 5% 10% 20%
Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 10% 10% 10%
Ικανοποιητική γνώση αγγλικής γλώσσας 10% 2% 20%
Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 5% 5% 7%
Ερευνητική δραστηριότητα 2% 5% 7%
Δημοσιεύσεις (σε επιστημονικά περιοδικά) 8% 15% 7%
Παρουσιάσεις (σε επιστημονικά συνέδρια) 5% 8% 4%
Συστατικές επιστολές 0% 0% 0%
Γραπτές εξετάσεις 30% 0% 0%
Πρακτικές εξετάσεις δεξιότητας 0% 20% 0%
Προφορική συνέντευξη 25% 25% 25%
ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100%


Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η Σ.Ε. καλεί τους ισοβαθμήσαντες σε συμπληρωματική εξέταση, γραπτή ή προφορική

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής από την Τρίτη 23.07.2019 έως και την Παρασκευή 02.08.2019 και από την Δευτέρα 26.08.2019 έως και την Παρασκευή 06.09.2019 (Θηβών 2, Γουδή), Ισόγειο του Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-7461120 και 210-7461309 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.).

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς (απλό) στις ανωτέρω ημερομηνίες. 

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των δικαιολογητικών τους ειδάλλως οι αιτήσεις θα καταστρέφονται εντός ενός (1) μηνός.