Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών»

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

  • Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος ΦΕΚ [2491/2022]
  • Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επανορθωτική Οδοντιατρική – Restorative Dentistry»  και μετονομασία του σε «Παθολογία  και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues». [ΦΕΚ 2433]
  • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues». [ΦΕΚ 2537]

Αξιολόγηση Προγράμματος

Αρχείο Αξιολόγησης »

Γενικές Πληροφορίες

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 14.04.2022, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών – Pathology and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οι οποίες κατανέμονται στις εξής ειδικεύσεις:

  1. Ενδοδοντία,πέντε (5) θέσεις
  2. Επανορθωτική Οδοντιατρική, πέντε (5) θέσεις
  3. Περιοδοντολογία, πέντε (5) θέσεις

σύμφωνα με το ΦΕΚ Επανίδρυσης 2433/Τ.Β΄/20.06.2019 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας και ύστερα από την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού στη 18η συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 24.03.2022, και σε αναμονή της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος θα αναρτηθεί άμεσα μετά τη δημοσίευσή του.
Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Ενδοδοντίας – Edodontology», της «Επανορθωτικής Οδοντιατρικής – Restorative Dentistry» και της «Περιοδοντολογίας - Periodontology».
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες »