Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος

Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος

Ίδρυση και κανονισμός του προγράμματος

 • Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος»  (Prosthodontics - Orofacial Pain)  [ΦΕΚ 3213]
 • Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Προσθετική-Στοματοπροσωπικός Πόνος» (Prosthodontics - Orofacial Pain) [ΦΕΚ 3042]

Γενικές Πληροφορίες

Το Π.Μ.Σ. «Προσθετική – Στοματοπροσωπικός Πόνος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε δύο (2) ειδικεύσεις, της «Προσθετικής και Προσθετικής Εμφυτευματολογίας – Prosthodontics and Implant Prosthodontics» και της «Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία – Orofacial Pain Management and Gnathology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Προσθετική – Στοματοπροσωπικός Πόνος» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Η καταβολή του τέλους γίνεται εντός του πρώτου μηνός του κάθε εξαμήνου.  

Α/Α

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΠΟΣΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ

1)     

Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία

3.500 €

2)     

Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία

1.500 €


Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής  
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και βαθμός πτυχίου
 5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, η οποία ελέγχεται από τα υποβαλλόμενα, εγκεκριμένα από δημόσιο φορέα, πιστοποιητικά

Οι Πτυχιούχοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ – εφόσον έχει εκδοθεί – ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν.4485/2017, την οποία θα προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος.   

 Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από το εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.  

 Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή Εξετάσεων (Ε.Ε.) μία για κάθε ειδίκευση ως εξής:

 Α) Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία:

 • Γρ. Πολυζώης, Καθηγητής
 • Ηρ. Καρκαζής, Καθηγητής
 • Στ. Κούρτης, Αναπλ. Καθηγητής
 • Αν. Κοσιώνη, Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ν. Συκαράς, Επίκ. Καθηγητής

Β) Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία:

 • Μ. Τζάκης, Καθηγητής
 • Β. Ψάρρας, Επίκ. Καθηγητής
 • Ν. Πολυχρονάκης, Επίκ. Καθηγητής

Η Ε.Ε. αξιολογεί τους υποψηφίους για κάθε ειδίκευση ξεχωριστά, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και το ποσοστό βαρύτητας για το καθένα:

Α) Προσθετική και Προσθετική Εμφυτευματολογία:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Βαθμός πτυχίου

5%

Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

15%

Γνώση αγγλικής γλώσσας

10%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

2,50%

Ερευνητική δραστηριότητα

2,50%

Δημοσιεύσεις-Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

2,50%

Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ.:

 • Γραπτές εξετάσεις
 • Προφορικές εξετάσεις
 • Πρακτικές εξετάσεις δεξιότητας

60%:

 • 20%
 • 20%
 • 20%

Προφορική Συνέντευξη

2,50%

ΣΥΝΟΛΟ

100%


Β) Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου και Γναθολογία:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

Βαθμός πτυχίου

5%

Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

10%

Γνώση αγγλικής γλώσσας

15%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών 

5%

Ερευνητική δραστηριότητα

5%

Δημοσιεύσεις-Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

5%

Απόδοση στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Π.Μ.Σ.

30%

Προφορική Συνέντευξη

25%

ΣΥΝΟΛΟ

100%


Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Σ.Ε. καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των φοιτητών/τριών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η Σ.Ε. καλεί τους ισοβαθμήσαντες σε συμπληρωματική εξέταση, γραπτή ή προφορική.

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής από την Τρίτη 23.07.2019 έως  και την Παρασκευή 02.08.2019 και από την Δευτέρα 26.08.2019 έως και την Παρασκευή 06.09.2019 (Θηβών 2, Γουδή), Ισόγειο του Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-7461120 και 210-7461309 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.).

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς (απλό) στις ανωτέρω ημερομηνίες.  

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των δικαιολογητικών τους ειδάλλως οι αιτήσεις θα καταστρέφονται εντός ενός (1) μηνός.