Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.06.2022

Ανακοίνωση Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφιών για Μaster 2 στη Γαλλία, ακαδ.έτους 2022-2023

Από Γραμματεία Τμήματος

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει την δημοσίευση της Πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2
στη Γαλλία, κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’
αριθμ. 69481/Ζ1/06-06-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 2887/Β΄/07-06-2022).

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινά στις 09/06/2022 και λήγει την
01/07/2022 και ώρα Ελλάδος 23:00, και μπορεί να αναζητηθεί στους ιστοτόπους του I.K.Y.
(www.iky.gr) και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος (www.ifg.gr).

Επισυνάπτεται και η σχετική προκήρυξη.