Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.03.2021

Δηλώσεις και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Από Γραμματεία Τμήματος

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1068/19.3.2021, τ. Β΄, στο οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
31414/Ζ1/18-3-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής
των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και τα λοιπά
θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021», καθώς και τα υπό στοιχεία α & β (αρ.
πρωτ. Ε.Κ.Π.Α. 17160/23.3.2021 & 17176/23.3.2021 αντίστοιχα) σχετικά έγγραφα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οποία ανακοινώνεται ότι:
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
(Α.Ε.Α.), με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιριών ταχυμεταφορών της επιλογής τους ή/και
δικά τους μέσα.
Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από
τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει
παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δηλώσεων είναι υποχρεωτική.
Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές αναμένεται να ξεκινήσει
την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 24 Μαϊου 2021.