Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.05.2022

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΥ "ΝΙΚ.Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ"

Από Γραμματεία Τμήματος

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με επιλογή για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ.
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με βαθμό
τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις γενικές και ανά επίπεδο σπουδών
προϋποθέσεις της προκήρυξης.
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 /7 /2022.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η αίτηση υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό
τόπο του ΙΚΥ.
Πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr


Αρχεία:
ANAKOINOSI_2022-23.pdf117 K