Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.12.2020

Διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Σύμφωνα με την υπ.αρ.Υ.Α 160442/Ζ1/24-11-2020 (ΦΕΚ 5200) ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Κατ’ εξαίρεση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού SARS Cov 2, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. δεν πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Φ1/192329/B3/13.12.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3185). Δηλ. «οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους»
  2. Η διεξαγωγή αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά, μετά την άρση του έκτακτου μέτρου της αναστολής διεξαγωγής εξετάσεων με φυσική παρουσία, εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε καμία περίπτωση πριν την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την ως άνω ανακοίνωση.
  3. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής υποδοχής του Α.Ε.Ι. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδ.έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οπότε και η Γραμματεία θα ανακοινώσει το νέο πρόγραμμα διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Αθήνα 07-12-2020