Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 20-27.9.2021

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00", όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4337):
“Kάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

αγ) έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό

COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή

αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.”

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

  • Οι μη εμβολιασμένοι προπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) του παλαιού 4ου και 5ου έτους (ακαδ. έτους 2020-2021) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 20-27/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test δύο φορές και συγκεκριμένα την Τρίτη 21/9/2021 και την Παρασκευή 24/9/2021 στην Γραμματεία της ΚΣΑΑ (πρωϊνές ώρες), ανεξαρτήτως εάν έχουν κλινική άσκηση τις συγκεκριμένες ημέρες. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Οι μη εμβολιασμένοι προπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) του παλαιού 2ου και 3ου έτους (ακαδ. έτους 2020-2021) καλούνται να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 20-27/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test δύο φορές και συγκεκριμένα την Τρίτη 21/9/2021 και την Παρασκευή 24/9/2021 στην Εργαλειοδοσία του Εργαστηρίου Προσομοίωσης (πρωϊνές ώρες), ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστηριακή άσκηση τις συγκεκριμένες ημέρες. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Οι μη εμβολιασμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 20-27/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test δύο φορές και συγκεκριμένα την Τρίτη 21/9/2021 και την Παρασκευή 24/9/2021 στη Γραμματεία του Εργαστηρίου/Κλινικής στο οποίο υπάγονται. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 17-09-21 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τη «Δια ζώσης λειτουργία των Πανεπιστημίων με αυξημένα μέτρα προστασίας»: Από 30.9.2021 η συμμετοχή των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας σε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρακτική/κλινική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για τους οποίους έχει καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο κατόπιν απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ή μονοδοσική δόση εμβολίου κατά του COVID-19, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει στον προβλεπόμενο χρόνο.

Κατά συνέπεια, οι φοιτητές όλων των ετών που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί, θα πρέπει να προγραμματίσουν άμεσα τον εμβολιασμό τους, προκειμένου να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία από 30.9.2021.

Εκ μέρους της Διοίκησης και της Επιτροπής Λοιμώξεων