Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.09.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021

Σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 5540/10.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00", όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 4206):

“Kάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, πραγματοποιείται εφόσον:

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή

αγ) έχουν διαγνωστεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή

αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.” 

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του παλαιού 4ου και 5ου έτους (ακαδ. έτους 2020-2021) των κατηγοριών αα), αβ) και αδ) καλούνται να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ (πρωϊνές ώρες). Οι μη εμβολιασμένοι προπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 13-20/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test την Παρασκευή 17/9 στη Γραμματεία της ΚΣΑΑ (πρωϊνές ώρες), ανεξαρτήτως εάν έχουν κλινική άσκηση τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του παλαιού 2ου και 3ου έτους (ακαδ. έτους 2020-2021) των κατηγοριών αα), αβ) και αδ) καλούνται να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στην Εργαλειοδοσία του Εργαστηρίου Προσομοίωσης  (πρωϊνές ώρες). Οι μη εμβολιασμένοι προπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 13-20/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test την Παρασκευή 17/9 στην Εργαλειοδοσία του Εργαστηρίου Προσομοίωσης (πρωϊνές ώρες), ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστηριακή άσκηση τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των κατηγοριών αα), αβ) και αδ) καλούνται να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία του  Εργαστηρίου/Κλινικής στο οποίο υπάγονται. Οι μη εμβολιασμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (κατηγορία αγ) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 13-20/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test την Παρασκευή 17/9 στη Γραμματεία του  Εργαστηρίου/Κλινικής στο οποίο υπάγονται. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Τα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, συνεργάτες) των κατηγοριών αα), αβ)  και αδ) καλούνται να προσκομίσουν τα ανωτέρω έγγραφα στη Γραμματεία Προέδρου (πρωϊνές ώρες). Τα μη εμβολιασμένα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό (κατηγορία αγ) θα πρέπει να προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 13-20/9/2021 εργαστηριακό έλεγχο PCR ή rapid test την Παρασκευή 17/9 στη Γραμματεία Προέδρου. Ο έλεγχος θα πρέπει να έχει διενεργηθεί έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν.
  • Όσον αφορά στο βοηθητικό προσωπικό (μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ), σύμφωνα με τον Πίνακα του Άρθρου 1, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 4206/12.09.2021, απαιτείται η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας. Ο διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να γίνεται με τη μέθοδο μοριακού ελέχγου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το αποτέλεσμα του ελέγχου θα πρέπει να επιδεικνύεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής. 

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την επόμενη εβδομάδα.

Εκ μέρους της Διοίκησης και της Επιτροπής Λοιμώξεων