Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.10.2021

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στις Κατατακτήριες Εξετάσεις στο Τμήμα Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2021-22


Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22 θα γίνονται δεκτές από 01-11-2021 έως 15-11-2021.

Δικαιολογητικά:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση συμμετοχής που επισυνάπτεται (δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου)
  2. Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση μέσω του ιστότοπου www.gov.gr η οποία θα αναγράφει το εξής κείμενο: ….Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω….. ότι τα στοιχεία που δηλώνω και επισυνάπτω είναι αληθή και ακριβή. (δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση αποστολής μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου)
  3. Αντίγραφο Πτυχίου, ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ, ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Για την υποβολή των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Να τα στείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/katataktiries/
  • Να τα στείλουν με ταχυδρομική αποστολή (με ταχυμεταφορά και όχι με συστημένο γράμμα) στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής, Γραφείο Α3, Νέο Κτίριο, Θηβών 2, Γουδή, Τ.Κ. 11527. Η αποστολή θα πρέπει να γίνει μέχρι την ημέρα της λήξης της προθεσμίας.
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα για την ανωτέρω αποστολή, η οποία είναι και η ενδεδειγμένη λόγω της πανδημίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Θηβών 2, Γουδή, Γραφείο Α3, Νέο Κτίριο) κατά τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-14:00, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2107461119 ή 2107461117, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ - ΦΕΚ Β΄3707/2020).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής

Αθήνα, 29-10-2021


Αρχεία:
AITISI_KATATAKTIRIES_01.doc0.9 M