Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.10.2021

Πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 στην Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Το πρυτανικό συμβούλιο όρισε σαν υπεύθυνο και αναπληρωτή του όσον αφορά τη διαχείριση COVID-19 στο κτήριο της Οδοντιατρικής Σχολής, τον Επικ. Καθηγητή Τζανετάκη Γεώργιο (gtzanet@dent.uoa.gr) και τον ΔΥ Παπαδόπουλο Στέλιο.

  • Εάν κάποιο φυσικό πρόσωπο, που προσέρχεται σε χώρους του Α.Ε.Ι., διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα κατόπιν υποβολής μόνο σε εργαστηριακό έλεγχο PCR, οφείλει να ενημερώσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. και το Ίδρυμα, εφόσον είχε παραβρεθεί σε χώρους του Ιδρύματος εντός των τελευταίων επτά (7) ημερών από την ημέρα που διαγνώστηκε ως θετικό κρούσμα. Η ενημέρωση προς το Ίδρυμα πραγματοποιείται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση covid@uoa.gr. Για πρόσθετες πληροφορίες, διατίθεται η τηλεφωνική γραμμή 210-3689677, η οποία θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 έως 16:00.
  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωσθεί ως επιβεβαιωμέν ο κρούσμα αναφέρει στο ηλεκτρονικό του μήνυμα προς την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση τα ακόλουθα στοιχεία: α) τους χώρους του Ιδρύματος στους οποίους παρέστη (π.χ. αίθουσα, αμφιθέατρο, διοικητικές υπηρεσίες), β) τον ακριβή χρόνο φυσικής παρουσίας του στον/ους εν λόγω χώρο/ους (ημερομηνία και ώρα), γ) ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παρουσία του (πχ. συμμετοχή στο μάθημα), δ) τυχόν στενές επαφές που θα πρέπει να ειδοποιηθούν με την επιμέλεια του Ιδρύματος, εάν τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά, και ε) τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας).
  • Κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει διαγνωστεί ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 οφείλει να απομονώνεται και να τηρεί τα μέτρα που ορίζονται από τον Ε.Ο.Δ.Υ., όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι στενές επαφές αυτών που δεν έχουν εμβολιαστεί οφείλουν όπως τίθενται σε απομόνωση σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.
  • Άν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει σε επαφή με περιορισμένο αριθμό επαφών, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως στενές επαφές (έως 10 άτομα) και τα στοιχεία αυτών είναι γνωστά ή δύναται να αναζητηθούν από το Ίδρυμα, όπως π.χ. συμμετέχοντες σε σεμινάρια, εργαστήρια, κλινικές ασκήσεις, μαθήματα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, διοικητικές υπηρεσίες κλπ, τα φυσικά πρόσωπα που αξιολογούνται ως στενές επαφές ενημερώνονται με μέριμνα του υπεύθυνου διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 ή του αναπληρωτή του.
  • Εάν το επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητα κατά την οποία έχει έρθει σε επαφή με μεγάλο αριθμό πληθυσμού (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτική διαδικασία που έχει διεξαχθεί σε αμφιθέατρο με υψηλό αριθμό συμμετεχόντων φοιτητών), οι λοιποί συμμετέχοντες στο/α τμήμα/τα ή κλιμάκιο/α δύνανται να ενημερώνονται με ποικίλους τρόπους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ως ενδεικτικοί τρόποι ενημέρωσης ορίζονται η αποστολή ενημερωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του προγράμματος σπουδών ή στην ιστοσελίδα eclass κλπ.
  • Εάν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος παρουσιαστεί κάποιο φυσικό πρόσωπο που αισθανθεί αδιαθεσία ή εκδηλώσει κάποιο από τα συμπτώματα που σχετίζονται με COVID-19 (π.χ. βήχα, πυρετό, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας), μεταφέρεται σε ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί στην Οδοντιατρική σχολή, όπου υπάρχει επαρκής αερισμός, μακριά από την επαφή με άλλα πρόσωπα, προκειμένου να αξιολογηθεί ως ύποπτο κρούσμα για covid-19.

Από την Επιτροπή Λοιμώξεων