Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

29.09.2021

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής

Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών  

για την ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης

Δ/ντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής, παρέλαβε την υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου Καθηγητή κου Γεώργιου Ηλιάδη, εξέτασε την εκλογιμότητα της και αφού την βρήκε σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017), την ανακηρύσσει ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής.

                                                                                                

 

 Όργανο Διενέργειας Εκλογών

 Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής 

Καθηγητής Φοίβος Ν. Μαδιανός