Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

17.06.2022

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

 

Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υπ.αρ. 56114/8-6-2022 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας και εξέτασε την εκλογιμότητα και αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α΄)
  • Την υπ.αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄) ΥΑ του ΥΠΕΘ
  • Την υπ.αρ. 147084/Ζ1/16-11-2021 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5364/2021 τ.Β΄)
  • Την υπ.αρ. 51904/30-5-2022 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής

ανακηρύσσει ως υποψήφια για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής την Καθηγήτρια κα Αργυρώ Πολυχρονοπούλου, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).