Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

17.06.2022

Ανακήρυξη Υποψηφίων για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος για το Ακαδημαϊκό Ετος 2022-23

 

Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε την υπ.αρ. 56334/8-6-2022 υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας και εξέτασε την εκλογιμότητα και αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 τ. Α΄)
  • Την υπ.αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255 τ. Β΄) ΥΑ του ΥΠΕΘ
  • Την υπ.αρ. 147084/Ζ1/16-11-2021 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5364/2021 τ.Β΄)
  • Την υπ.αρ. 51915/30-5-2022 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος  

ανακηρύσσει ως υποψήφιο για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος τον Καθηγητή κο Χρίστο Αγγελόπουλο, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄).