Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.06.2024

Ανακήρυξη Υποψηφιων μελών ΔΕΠ του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος για τη Συνέλευση της Οδοντιατρικής, Ακαδ. έτος 2024-'25

 

Ο Διευθυντής του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ Γεώργιος Ηλιάδης, ως το αρμόδιο -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαΌργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για θητεία ενός έτους από 01.09.2024 έως 31.08.2025, αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπέςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
  3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 41666/30-4-2024 (ΑΔΑ:964Α46ΨΖ2Ν-642) προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής.
  4. Την υπ’ αρ. 57987/19-06-2024 υποψηφιότητα του Καθηγητή Σπυρίδωνα Ζηνέλη, που υπεβλήθη για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιο, σύμφωνα με τα ως άνω, για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Προσθετολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ τον κ.

  • Σπυρίδωνα Ζηνέλη, Καθηγητή

διότι πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υφίσταται στο πρόσωπό του ουδένα κώλυμα
εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, 27-06-2024

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο Διευθύντής του Τομέα Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος
Καθηγητής Γεώργιος Ηλιάδης