Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

27.06.2024

Ανακήρυξη Υποψηφιων μελών ΔΕΠ του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής για τη Συνέλευση της Οδοντιατρικής, Ακαδ. έτος 2024-'25

 

Η Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια κα Αργυρώ Πολυχρονοπούλου, ως το αρμόδιο -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για θητεία ενός έτους από 01.09.2024 έως 31.08.2025, αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπέςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 41666/30-4-2024 (ΑΔΑ:964Α46ΨΖ2Ν-642) προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 4. Τις τρεις που υπεβλήθησαν για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, ήτοι:
  • Υπ’ αρ. 57384/18-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Βασίλειου Παπαϊωάννου
  • Υπ’ αρ. 58952/21-06-2024 υποψηφιότητα του Καθηγητή Δημήτριου Χαλαζωνίτη
  • Υπ’ αρ. 59478/25-06-2024 υποψηφιότητα της Αναπλ. Καθηγήτριας Ελένης Βασταρδή  

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιους, σύμφωνα με τα ως άνω, για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Προσθετολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ τους κ.κ.:

 • Δημήτριο Χαλαζωνίτη, Καθηγητή
 • Βασίλειο Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγητή
 • Ελένη Βασταρδή, Αναπλ. Καθηγήτρια


διότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους ουδένα κώλυμα
εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, 27-06-2024

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Η Διευθύντρια του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής 


Καθηγήτρια Αργυρώ Πολυχρονοπούλου