Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

28.06.2024

Ανακήρυξη Υποψηφιων μελών ΔΕΠ του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής για τη Συνέλευση της Οδοντιατρικής, Ακαδ. έτος 2024-'25

Ο Διευθυντής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κος Ευστράτιος Παπάζογλου, ως το αρμόδιο -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για θητεία ενός έτους από 01.09.2024 έως 31.08.2025, αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 41666/30-4-2024 (ΑΔΑ:964Α46ΨΖ2Ν-642) προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 4. Τις οκτώ υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, ήτοι:
  • Υπ’ αρ. 54885/11-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Χρήστου Ραχιώτη
  • Υπ’ αρ. 54888/11-06-2024 υποψηφιότητα του Καθηγητή Νικόλαου Κερεζούδη
  • Υπ’ αρ. 55033/12-06-2024 υποψηφιότητα της Καθηγήτριας Αφροδίτης Κακάμπουρα
  • Υπ’ αρ. 56692/17-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Καρούση
  • Υπ’ αρ. 57418/18-06-2024 υποψηφιότητα του Καθηγητή Φοίβου Μαδιανού
  • Υπ’ αρ. 57424/18-06-2024 υποψηφιότητα της Καθηγήτριας Ευδοξίας Πεπελάση
  • Υπ’ αρ. 59351/25-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Ελευθέριου-Τέρρυ Φαρμάκη
  • Υπ’ αρ. 59411/25-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Τζανετάκη Γεώργιου

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιους, σύμφωνα με τα ως άνω, για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ τους κ.κ.:

 • Αφροδίτη Κακάμπουρα, Καθηγήτρια
 • Νικόλαο Κερεζούδη, Καθηγητή
 • Φοίβο Μαδιανό, Καθηγητή
 • Ευδοξία Πεπελάση, Καθηγήτρια 
 • Ιωάννη Καρούση, Αναπλ. Καθηγητή
 • Χρήστο Ραχιώτη, Αναπλ. Καθηγητή
 • Γεώργιο Τζανετάκη, Επίκ. Καθηγητή
 • Ελευθέριο-Τέρρυ Φαρμάκη, Επίκ. Καθηγητή

διότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους ουδένα κώλυμα εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, 27-06-2024 

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο Διευθυντής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής
Καθηγητής Ευστράτιος Παπάζογλου