Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

01.07.2024

Ανακήρυξη Υποψηφιων μελών ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας & Χειρουργικής Στόματος για τη Συνέλευση της Οδοντιατρικής, Ακαδ. έτος 2024-'25

 

Ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κος Χρήστος Περισανίδης, ως το αρμόδιο -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για θητεία ενός έτους από 01.09.2024 έως 31.08.2025, αφού έλαβε υπόψη: 

 1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπέςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 41666/30-4-2024 (ΑΔΑ:964Α46ΨΖ2Ν-642) προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Τις έντεκα υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, ήτοι:

 • Υπ’ αρ. 57683/19-06-2024 υποψηφιότητα της Επίκ. Καθηγήτριας Ευαγγελίας Πιπέρη
 • Υπ’ αρ. 57727/19-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Εμμανουήλ Βάρδα  
 • Υπ’ αρ. 58868/21-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Σπυρίδωνος Δαμάσκου
 • Υπ’ αρ. 59353/25-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Βασίλειου Ψάρρα 
 • Υπ’ αρ. 59522/25-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Νικόλαου Κολόμβου
 • Υπ’ αρ. 59698/25-06-2024 υποψηφιότητα του Καθηγητή Χρίστου Αγγελόπουλου 
 • Υπ’ αρ. 59730/25-06-2024 υποψηφιότητα της Επικ. Καθηγήτριας Μαρίας Γεωργάκη 
 • Υπ’ αρ. 59999/26-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Κωνσταντίνου Τόσιου 
 • Υπ’ αρ. 60010/26-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Λάμπρου Γκουτζάνη
 • Υπ’ αρ. 60019/26-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Βασίλειου Πετσίνη 
 • Υπ’ αρ. 60034/26-6-2024 υποψηφιότητα της Επικ. Καθηγήτριας Αναστασίας Μητσέα 

 

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιους, σύμφωνα με τα ως άνω, για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ τους κ.κ.:

 • Χρίστο Αγγελόπουλο, Καθηγητή
 • Λάμπρο Γκουτζάνη, Αναπλ. Καθηγητή
 • Κωνσταντίνο Τόσιο, Αναπλ. Καθηγητή
 • Εμμανουήλ Βάρδα, Επίκ. Καθηγητή
 • Μαρία Γεωργάκη, Επίκ. Καθηγήτρια 
 • Σπυρίδων Δαμάσκο, Επίκ. Καθηγητή 
 • Νικόλαο Κολόμβο, Επίκ. Καθηγητή
 • Αναστασία Μητσέα, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Βασίλειο Πετσίνη, Επίκ. Καθηγητή
 • Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Βασίλειο Ψάρρα, Επίκ. Καθηγητή

διότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους ουδένα κώλυμα εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, 27-06-2024

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ο Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος


Καθηγητής Χρήστος Περισανίδης