Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

01.07.2024

Ανακήρυξη Υποψηφιων μελών ΔΕΠ του Τομέα Προσθετολογίας για τη Συνέλευση της Οδοντιατρικής, Ακαδ. έτος 2024-'25

 

Η Διευθύντρια του Τομέα Προσθετολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Καθηγήτρια κα Αναστασία Κοσιώνη, ως το αρμόδιο -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίαΌργανο Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Προσθετολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής για θητεία ενός έτους από 01.09.2024 έως 31.08.2025, αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπέςδιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 (Β΄5220) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.».
 3. Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 41666/30-4-2024 (ΑΔΑ:964Α46ΨΖ2Ν-642) προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για την ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών Δ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής.
 4. Τις πέντε υποψηφιότητες που υπεβλήθησαν για την ανάδειξη Εκπροσώπων του Τομέα Προσθετολογίας στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, ήτοι:
  • Υπ’ αρ. 56623/17-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Στέφανου Κούρτη
  • Υπ’ αρ. 56624/17-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Γεώργιου Παπαβασιλείου
  • Υπ’ αρ. 57186/18-06-2024 υποψηφιότητα του Αναπλ. Καθηγητή Νικόλαο-Νικήτα Γιαννακόπουλο
  • Υπ’ αρ. 57190/18-06-2024 υποψηφιότητα του Επίκ. Καθηγητή Νικήτα Συκαρά
  • Υπ’ αρ. 58840/21-06-2024 υποψηφιότητα της Επίκ. Καθηγήτριας Ιόλης-Ιωάννας Αρτοπούλου

Ανακηρύσσει

Ως υποψήφιους, σύμφωνα με τα ως άνω, για την ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Προσθετολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ τους κ.κ.:

 • Νικόλαο Νικήτα Γιαννακόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή
 • Στέφανο Κούρτη, Αναπλ. Καθηγητή
 • Ιόλη-Ιωάννα Αρτοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Γεώργιο Παπαβασιλείου, Επίκ. Καθηγητή
 • Νικήτα Συκαρά, Επίκ. Καθηγητή


διότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους ουδένα κώλυμα
εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, 27-06-2024

ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Η Διευθύντρια του Τομέα Προσθετολογίας
Καθηγήτρια Αναστασία Κοσιώνη