Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

09.09.2022

Εκλογή Διευθυντή Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής - Διαπιστωτική Πράξη Προέδρου (ΑΡ. 1)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθρ. 98 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/2020, τ. Α΄) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις του άρθ. 15 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/2019 τ. Α΄) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με το άρθ. 69, παρ. 3 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/2019 τ. Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
  4. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»
  5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 36 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/2022 τ. Α΄) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»
  6. Την υπ’ αριθμ. 51904/30-05-2022 προκήρυξη του Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας με ετήσια θητεία
  7. Το υπ΄ αριθμ. 64565/30-06-2022 πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη Διευθύντρια του ανωτέρω Τομέα η Καθηγήτρια κα Αργυρώ Πολυχρονοπούλου
  8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ 

Την εκλογή της Καθηγήτριας κας Αργυρώς Πολυχρονοπούλου του Αναστάσιου (Α.Δ.Τ.: ), στη θέση του Διευθυντή του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για θητεία ενός (1) έτους, από 01/09/2022 έως 31/08/2023.


Αρχεία:
202209201332.pdf109 K