Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

16.06.2022

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Τμήματος, όρισε την 3μελή Εφορευτική Επιτροπή ως όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή του Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος, σύμφωνα με το Ν.4485/2017 άρθρο 27, το Ν. 4692/2020 άρθρο 98, το Ν.4823/2021 άρθρο 192 και την υπ.αρ. 147084/Ζ1/16-11-2021 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5364/2021 τ.Β’), αποτελούμενη από τους κ.κ.:

Τακτικά Μέλη:   Σ. Ζηνέλης, Καθηγητής

                          Σ. Κούρτης, Αναπλ. Καθηγητής

                          Β. Ψάρρας, Επίκ. Καθηγητής

 

Αναπλ.Μέλη :    Φ. Καμποσιώρα, Επίκ. Καθηγήτρια

                         Σ. Σιλβέστρος, Επίκ. Καθηγητής

                         Κ. Τόσιος, Αναπλ. Καθηγητής

 

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Διευθυντές Τομέων, επιβλέπει την ορθή και ομαλή διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, υποβοηθά και επιλύει οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει, εκδίδει το αποτέλεσμα, συντάσσει και υπογράψει το τελικό πρακτικό εκλογής και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 28-06-2022 και ώρα  10:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω του Ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.