Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

11.04.2024

Πρακτικό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών για την ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης Δ/ντή Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών, για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης Διευθυντή της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής, παρέλαβε την υπ.αρ.29290/28.03.24 υποβληθείσα αίτηση του ενδιαφερόμενου Καθηγητή κου Χρήστου Περισανίδη, εξέτασε την εκλογιμότητα του και αφού την βρήκε σύμφωνη με τις διατάξεις άρθρου 48 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 114/04-8-2017) και του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/2022 τ.Β’), τον ανακηρύσσει ως υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή της Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Τμήματος Οδοντιατρικής.

 

Όργανο Διενέργειας Εκλογών
Επικ. Καθηγητής Ευάγγελος Παπαδάκης

Κλινική Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος, ΕΚΠΑ
*Η υπογραφή έχει τεθεί στον πρωτότυπο που βρίσκεται στη Γραμματεία του Τομέα