Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

04.11.2020

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής για τις Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα Οργανα του Τμήματος.

 

Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στο Γραφείο Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής, η ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΤΕΠ στα όργανα του Τμήματος.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τις υποβληθείσες αιτήσεις και εξέτασε την εκλογιμότητα , αφού έλαβε υπόψη της:

  • Τις διατάξεις Ν. 4485/17 (ΦΕΚ114 τ.Α’ άρθρο 27)
  • Την υπ.αρ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’) ΥΑ του ΥΠΕΘ
  • Την υπ.αρ. 191014/Ζ1/7-11-2017  (ΦΕΚ 3969/13-11-2017) του ΥΠΕΘ

Κατόπιν των ανωτέρω, ανακηρύσσει ως υποψήφιους τους παρακάτω ως εξής:

  • Συνέλευση Τμήματος τους κ.κ. Μαρία Θωμά και Ε. Καραγκούνη
  • Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής τους κ.κ. Ευάγγελο Καραγκούνη και Αλεξάνδρα Λίνου
  • Γενική Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής τις κ.κ. Ευτέρπη Κόντου και Ελένη Κώτσιρα

Η Εφορευτική Επιτροπή

Δ. Ποντίδου               Β. Λευκαδίτης                Ε. Κώτσιρα