Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

11.06.2020

Προκήρυξη Δώδεκα Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος-Oral Pathology, Surgery and Radiology" για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής στη συνεδρίαση στις 01.06.2020, αποφάσισε την προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος – Oral Pathology, Surgery and Radiology» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες κατανέμονται στις εξής Ειδικεύσεις:

 1. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, τέσσερις (4) θέσεις
 2. Στοματολογία και Νοσοκομειακή Οδοντιατρική, τέσσερις (4) θέσεις
 3. Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, τέσσερις (4) θέσεις

Το Π.Μ.Σ. «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε τρείς (3) ειδικεύσεις, της «Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής – Dentoalveolar Surgery», της «Στοματολογίας και Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής – Oral Medicine and Pathology – Hospital Dentistry» και της «Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος – Oral Diagnosis and Radiology».

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Οδοντιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Συμμετοχής  
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου Οδοντιατρικής ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και βαθμός πτυχίου
 5. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας  
 6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 7. Παρουσιάσεις σε Ελληνικά ή Διεθνή συνέδρια αν υπάρχουν  
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο (2) συστατικές επιστολές
 11. Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου/ας περί ακρίβειας των στοιχείων των δικαιολογητικών (η έκδοση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το www.gov.gr)

Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής, ύστερα από συνεννόηση (ραντεβού), από τη Δευτέρα 20.07.2020 έως και την Παρασκευή 24.07.2020 και από τη Δευτέρα 14.09.2020 έως και την Παρασκευή 25.09.2020 (Θηβών 2, Γουδή), Ισόγειο του Νέου Κτιρίου, τηλ. 210-7461120, 210-7461159 και 210-7461309 (Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρες 11:00 π.μ.-14:00 μ.μ.). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς (απλό) στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.