Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

30.06.2020

Προκήρυξη Εκλογών Δ/ντή Τομέα Προσθετολογίας - Τετάρτη 22.7.2020

Προκήρυξη για την ανάδειξη Δ/ντή Τομέα Προσθετολογίας με ετήσια θητεία 01-09-2020/31-08-2021

Σύμφωνα:

  1. με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017,“Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
  2. την υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15/09/2017υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων “Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.4485/2017 (Α Ί 14)»
  3. το άρθρο 18 παρ.6 του Ν.4559/03-08-2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
  4. το άρθρο 72 του Ν.4690/30-5-2020 «Κύρωση: α)της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις»
  5. τα άρθρα 98 και 114 του Ν.4692/12-6-2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 22-07-2020 και ώρα 11:00-12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου ορόφου. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και διεξάγεται με κάλπη. Η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, που περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Διευθυντές δίπλα από το όνομά του. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως, την ίδια ημέρα, μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Τομέα απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τομέα.

Διευθυντής Τομέα α) εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου του οικείου Τομέα για θητεία ενός (1) έτους, β) επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, γ) Διευθυντής δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν περάσουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή Διευθυντή για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 10-07-2020 και ώρα 14:00.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Φοίβος Ν. Μαδιανός