Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

14.10.2020

Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα Οργανα του Τμήματος

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ προσκαλεί τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάδειξη του εκπροσώπου τους και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 από 09:30 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου ορόφου στο παλαιό κτίριο Οδοντιατρικής.

Η θητεία του εκπροσώπου είναι ετήσια από την 1η-12-2020, με δυνατότητα επανεκλογής. Ο εκπρόσωπος εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία

α) από το σύνολο των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Οδοντιατρικής για τη Συνέλευση του Τμήματος και

β) από τα μέλη του υπηρετούν στους Τομείς για τη Γενική Συνέλευση των Τομέων.

Κάθε εκλογέας που ανήκει στην παραπάνω κατηγορία προσωπικού έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου 30) έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωση από την υποψηφιότητά τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από το όργανο διενέργειας των εκλογών, ήτοι την Εφορευτική Επιτροπή μετά από εξέταση των υποψηφιοτήτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται Πρωτόκολλο του Ιδρύματος (Πανεπιστημίου 30) και διαβιβάζονται στην εφορευτική επιτροπή.

Η ψηφοφορία θα γίνει ενώπιον της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με τους αναπληρωτές τους.