Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

30.06.2020

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Οδοντιατρικής

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικοΰ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 114 του Ν. 4692/2020 (Μέρος Β'): «Οι εκλογές για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρ.1, και οι οποίες έχουν ήδη προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98 και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020».
 2. Την παρ. 2 του άρθρου 72 καθώς και τα άρθρα 96 έως 98 του ν. 4690/2020».
 3. Το άρθρο 23, του νόμου 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ’ 114)
 4. ην υπ’αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων./li>
 5. Το άρθρο 18, παρ. 6 του νόμου 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 142)
 6. Την υπ’ αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3255) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των A.E.I. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΛΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.ΕΛ. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017» (ΦΕΚ Α 9114) με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις που προκύπτουν από τα άρδρα 96 έως 98 του ν. 4690/2020
 7. Την υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22.06.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2481) «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρντάνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καδώς και των Αιευδυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»
 8. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου λήγουν την 31η-8-2020.

Αποφασίζουμε

Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος της Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 1. Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών. Αν δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. των δύο πρώτων βαθμιδών μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και επίκουρος. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται από τη Σύγκλητο μεταξύ των υπαρχόντων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, με προτεραιότητα στις δύο πρώτες βαθμίδες και μέχρι τη βαθμίδα του Επίκουρου.
 2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
 3. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.
 4. Η εκλογή του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου γίνεται με δύο (2) ξεχωριστά ενιαία ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν τα ονόματα όλων των υποψήφιων Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων, αντίστοιχα. Οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους για έναν μόνο από τους υποψήφιους Προέδρους και για έναν μόνο από τους υποψήφιους Αναπληρωτές Προέδρους.
 5. Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των υπηρετούντων λεκτόρων του οικείου Τμήματος. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.
 6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμους αναπληρωτές, η οποία ορίζεται, με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εργάσιμη ημέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή επαναληπτικής ψηφοφορίας την ακριβώς επομένη εργάσιμη ημέρα.
 8. Πρόεδρος Τμήματος και Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος, ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (ΐ/3)των έγκυρων ψήφων.
 9. Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη δέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών

Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη. Η ψηφοφορία θα διεξαχδεί, από τις 09:00 έως τις 12:00. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχδεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 22η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη από τις 09:00 έως τις 12:00. Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 23η Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και για τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Εάν υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, αυτός εκλέγεται αν συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 με αίτηση των ενδιαφερομένων προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά (deanhealthsc@uoa.gr) ή επιστολικά και πρωτοκολλούνται ώστε να προκύπτει η ημερομηνία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν με γραπτή δήλωσή τους έως την έναρξη της διαδικασίας εκλογής.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΕΚΠΑ, της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καθηγήτρια X. Σπηλιοπούλου


Αρχεία:
Elections2020.pdf1.0 M