Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

22.04.2024

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής

Αρ. πρωτ.: 38452

 

 

Σύμφωνα με 

  • Το άρθρο 48 του Ν.4957/21-07-2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» 
  • την υπ.αρ.119929/Ζ1/30-09-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους, την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων τους και λοιπά θέματα.»
  • την υπ’ αριθ. 123024/Ζ1/06-10-2022 (ΦΕΚ 5220/07-10-2022) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. 
  • το άρθρο 192 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136-03-08-2021 «Αναβάθμιση σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»)
  •  την υπ.αρ.5204/11-11-2021 (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης ΖΕΥΣ»)
  •  Το γεγονός ότι η θητεία της κας Αφροδίτης Κακάμπουρα, ως Διευθυντή του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής λήγει στις 25-07-2024

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής του Τομέα Οδοντικής Παθολογίας και εραπευτικής του Τμήματος Οδοντιατρικής

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τρίτη 04-06-2024 και ώρα 10:00-12:00. Αν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Τετάρτη 05-06-2024 και ώρα 10:00-12:00 μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση.  Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα-ήτοι την Πέμπτη 06-06-2024 και ώρα 10:00-12:00 οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, όπως υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τομέα (dspont[at]dent.uoa[dot]gr) έως τη Δευτέρα 13-05-2024 ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς τον Διευθυντή του Τομέα, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dspont[at]dent.uoa[dot]gr) το αργότερο δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή έως Σάββατο 25-05-2024.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο νόμιμος αναπληρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας ελέγχει αν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική κλήρωση. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο αν λάβει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των εγκύρων ψήφων των μελών του ειδικού εκλεκτορικού σώματος της παρ. 2 που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

Ο Διευθυντής του Τομέα επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του ΑΕΙ. Μετά από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
Για την εκλογή Διευθυντή Κλινικής (που ανήκει στον Τομέα και  έχει αυτοδυναμία) το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους και μερικής απασχόλησης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρετούντων λεκτόρων, που είναι τοποθετημένα και  υπηρετούν στην Κλινική, κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών, εξαιρουμένων όσων τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4957/2022.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

α) Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται για θητεία τριών (3) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου που υπηρετεί στον Εργαστήριο.
β) Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.
γ) Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.
δ) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος ΔΕΠ ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. 

 

Ο Διευθυντής του Τομέα

Καθηγητής Ευστράτιος Παπάζογλου

 

 * Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στη Γραμματεία του Τομέα.


Αρχεία:
OperDent.pdf2.4 M