Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

04.03.2020

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ. Α ́) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις” προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βασικών Ιατροβιολογικών Επιστημών του Τμήματος Οδοντιατρικής.

Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.-11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 5ου Ορόφου (Παλαιό Κτήριο).

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.