Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

10.09.2021

Προκήρυξη για την Ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής με Τριετή Θητεία

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-8-2017, τ.Α’) “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”
  • των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020) «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
  • την υπ’ αριθ. 77561/Ζ1/22-06-2020 (ΦΕΚ 2481/22-6-2020) υπουργική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Εργαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.»

 

Προκηρύσσουμε εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Βιοϋλικών του Τμήματος Οδοντιατρικής.  Ορίζουμε ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.-12:00 μ.μ.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», η πρόσβαση στο οποίο   πραγματοποιείται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ

Για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου (που ανήκει στο Τμήμα) το σώμα εκλεκτόρων απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 α) Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Οδοντιατρικής, για θητεία τριών (3) ετών.

β) Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.

γ) Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.

δ) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. 

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους/νες για την ανωτέρω θέση, που πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.