Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

16.03.2021

Προκήρυξη για την Πρόσληψη ενός Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στο Γνωστικό Αντικείμενο Μοριακή Βιολογία - Γενετική

Η Συνέλευση του Τμήματος Οδοντιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην υπ’ αριθ. 5η/10-03-2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021, για το χρονικό διάστημα 15/5/2021 έως 31/8/2021, στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή Βιολογία-Γενετική για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής με μερική απασχόληση (ώρες και ημέρες απασχόλησης: 8:00 π.μ. -14:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψηφίων διδακτόρων  είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού/κλινικού/εργαστηριακού έργου καθοριζομένου δια της συμβάσεως.

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για το χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα δύναται δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δε δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί. Το είδος της σύμβασης και το ύψος της αμοιβής και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Τομέα Κοινωνικής Οδοντιατρικής του Τμήματος Οδοντιατρικής.

 Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για την παρακάτω θέση, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (Θηβών 2, Γουδή, 1ος Όροφος, Νέο Κτίριο, Γραφείο Α3) από 17/03/2021 έως 31/03/2021 ύστερα από συνεννόηση (ραντεβού) στα τηλ. 2107461119 και 2107461117, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
  3. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία και Γενετική ή Βιοχημεία.
  4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία και Γενετική ή Βιοχημεία.
  5. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει εργαστηριακή εμπειρία σε α) Μοριακή Βιολογία β) Βιοχημεία γ) Υπολογιστική Βιολογία δ) με έμφαση στην πραγματοποίηση πειραμάτων γονιδιωματικής (RNA-seq, ChIP-seq) και βιοπληροφορικής  ανάλυσης δεδομένων, που προκύπτουν από τεχνολογία βαθιάς αλληλούχισης νέας γενιάς (Next Generation Sequencing).
  6. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  7. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (εάν έχει αποκτηθεί) ή βεβαίωση ότι είναι υποψήφιος/α διδάκτορας.
  8. Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία που κατατίθενται είναι ακριβή και αληθή μέσω του πληροφοριακού συστήματος www.gov.gr

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς με ΕΛΤΑ (απλό ταχυδρομείο) ή με Courier στις ανωτέρω ημερομηνίες.