Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

09.10.2023

Προκήρυξη μιας (1) Θέσης Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με Γνωστικό Αντικείμενο "Παιδοδοντιατρική"

 

Τομέας Κοινωνικής Οδοντιατρικής  

Αριθμός προκήρυξης: 87350/18-09-2023

- Μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του  Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Παιδοδοντιατρική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ36341

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  10η-12-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 2440/21-09-2023 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).