Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

15.02.2021

Προκήρυξη μιας (1) Θέσης ΔΕΠ Καθηγητή στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής

Αριθμός προκήρυξης: 57426/1-12-2020

- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ20167

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  16-04-2021

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 53/19-1-2021(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).