Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

13.02.2023

Προκήρυξη μιας (1) Θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Περιοδοντολογία"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής   

Αριθμός προκήρυξης: 136725/15-12-2022

- Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό    αντικείμενο «Περιοδοντολογία» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ32218

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  14-04-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 226/31-01-2023 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).