Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

25.09.2020

Προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο "Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 28791/29-5-2020

- Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17996

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  26-11-2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).