Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

25.09.2020

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας στο Γνωστικό Αντικείμενο "Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών"

 

Τομέας Βασικών Επιστημών και Βιολογίας του Στόματος

Αριθμός προκήρυξης: 28790/29-5-2020

- Μία θέση Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και Ιδιότητες Βιοϋλικών» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17995

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  26-11-2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 198/27-02-2018(τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Οδοντιατρικής Σχολής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).