Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.05.2024

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο "Οδοντική Χειρουργική"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής   

Αριθμός προκήρυξης: 42823/09-05-2024

- Μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ40914

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  25-07-2024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1424/16-05-2024 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).