Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

24.05.2024

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο "Γναθοπροσωπική Χειρουργική"

 

Τομέας Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος  

Αριθμός προκήρυξης: 42825/09-05-2024

- Μίας (1) κενής θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του  Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο «Γναθοπροσωπική Χειρουργική» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ40916

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  25-07-2024

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1424/16-05-2024 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).