Αρχική σελίδα[Ελληνικά] » Προβολή Προκήρυξης

Προβολή προκήρυξης

06.07.2022

Προκήρυξη μιας (1) Κενής Θέσης Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με Γνωστικό Αντικείμενο "Ενδοδοντία"

 

Τομέας Οδοντικής Παθολογίας και Θεραπευτικής   

Αριθμός προκήρυξης: 37509/14-04-2022

-  Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ενδοδοντία» 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ28399

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την  07-09-2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ προκηρύξεων 1392/10-06-2022 (τ.Γ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής (τηλ. 210-7461117 κα Σακέλλιου και 210-7461119 κα Φραγκάκη).